Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 31 octombrie. 

Sfinții Apostoli pomeniți astăzi sunt socotiți printre cei șaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. 

De asemenea, Sfinții Apostoli sunt consemnați în Sfânta Scriptură lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11).

Sfântul Stahie a fost așezat episcop în Bizanț de Sfântul Apostol Andrei. După 16 ani de păstorire, a plecat în pace la Domnul.

Sfinții Amplie și Urban au fost puși episcopi tot de Sfântul Andrei: Amplie în Odisopole (Varna de astăzi), iar Urban în Macedonia. Au fost amândoi martirizați.

Sfântul Narcis a fost episcop la Atena, Sfântul Apelie, la Heracleea, iar Sfântul Aristobul în Britania și, mărturisind pe Hristos, au plecat din această lume.

Canon de rugăciune către Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis

roparul Sfinților Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli, rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cinstesc cu cre­dință și prăznuiesc cu bucurie pomenirea voastră cea sfințită, de Dumnezeu grăitori­lor, izbăviți-i de negura patimi­lor și-i faceți părtași Bucuriei Celei Veșnice.

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mergând pe urma lui Hristos Celui Ce S-a Întrupat pentru milostivire, preafericiților, slu­jind poruncilor Lui celor Dum­nezeiești, v-ați arătat îndrep­tători către dreapta credință a tuturor celor rătăciți.

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfinții Apostoli Stahie și pe Amplie Înțe­leptul, pe Urban și Apeles, pe Narcis și pe Aristobul, pe uce­nicii lui Hristos, adunându-ne dimpreună cu credință după datorie să-i fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Muntele lui Dumnezeu cel Învederat, pe Chivotul cel Sfânt, Masa și Năstrapa cea de aur, pe Palatul lui Iisus Cel Cinstit, pe cea Binecuvântată între femei, să o fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuți Cel Ce știi neputința...

Stih: Sfinte Apostole Stahie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un spic cu multă roadă te-ai arătat, înțelepte, hrănind pe cei ce se topeau de foamea credinței, cu cuvântul înțelegerii, Sfinte Stahie, de Dumnezeu fericite și i-ai făcut părtași hranei celei mai bune, prin har, cu Puterea Duhului.

Stih: Sfinte Apostole Narcis, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te iscusit cu mreaja limbii, ai vânat mulțimea din adâncimea rătăcirii, Apostole și ai adus-o dobândă Dumneze­iască, Sfinte Narcis, Împăratului și Stăpânului făpturii, Celui Ce a venit să mântuiască pe cel rătăcit.

Stih: Sfinte Apostole Aristobul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornind de la Răsărit, ai aler­gat ca o stea și ai ajuns la cetățile britanicilor, propovăduind Evanghelia lui Hristos și lumi­nând cu harul, pe cei ce primeau cuvântul tău cu credință, Fericite Apostole Aristobul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cămară a lui Hristos Purtă­toare de Lumină și Scaun Preaînalt te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără de pri­hană; că întru tine odihnindu-Se Însuși, a ridicat ostene­lile noastre și a gătit celor vred­nici odihna ce va să fie.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind pe pământ Soa­rele dreptății, aievea a slobozit ca niște Raze de Taină pe Sfinții Apostoli Stahie, pe Narcis și pe Urban, pe Amplie, pe Aristobul și pe Apeles ca să lumineze pe cei dintru întuneric.

Stih: Sfinte Apostole Amplie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea Dumnezeiescului Duh, pe cei ce locuiau în adâncul necunoștinței i-ai arătat fii ai Luminii, Sfinte Amplie Apostole, săvârșind lu­cruri minunate, preamărite și stricând taberele demonilor.

Stih: Sfinte Apostole Urban, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de Ape Dumneze­iești, ai curs ca un râu de mântuire, Sfinte Urban, gonind apele cele amare, care nu erau de băut; și ai adăpat cu harul pli­nirea celor cu dreaptă credință, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Arătatu-te-ai mai Aleasă decât îngerii, Stăpână, că te-ai învrednicit a cuprinde în pân­tece, minunat, pe Acela de Care și ei singuri se înfricoșează și a purta în mâini, ca pe un Prunc, pe Cel Ce este mai presus de zile și de ani.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat cu lumina...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Oile cele alese de Dum­nezeu ale Păstorului Ce­lui Bun, în mijlocul lupilor s-au trimis de El, ca să-i îmblân­zească și să-i aducă pe toți în Staulul Lui cel înțelegător prin credință.

Stih: Sfinte Apostole Stahie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele Andrei te-a sfințit pe tine, Sfinte Stahie Preasfințite, Epis­cop al Bizantiei, ca să ocârmuiești pe credincioșii cei de acolo, către Limanurile cele Line, cu Dumnezeiescul har.

Stih: Sfinte Apostole Apeles, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o piatră de mare preț din capul unghiului, te-a avut cin­stita Biserică a Iracliei, Sfinte Apeles Fericite, întărind-o pe ea cu cu­vântul adevărului. Pentru aceea, după vrednicie, te lău­dăm pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Zămislit-ai mai presus de cuvânt pe Cuvântul și ai năs­cut, Prealăudată, pe Cel pe Care Tatăl L-a născut mai îna­inte de veci. Pentru aceea, ca pe o Maică a Acestuia, după datorie te fericim.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tulburat-ați marea păgâ­nilor, cu Dumnezeieștile voastre umblări și ați mântuit pe cei ce odinioară se înecau în apa cea sărată, pe care, mântuindu-se, i-ați adus Mântuito­rului, de Dumnezeu fericiților.

Stih: Sfinte Apostole Narcis, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduit-ai pe Dum­nezeu Cel Voitor din milă și ai scăpat din înșelăciune sufletele celor necredincioși, Dumnezeiescule Narcis, făcându-te mai mare Scaunului Atenei și săditor de pomi frumoși, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Apostole Urban, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Urban, izvorând cuvânt izvorâtor de viață și har de tămăduiri, a tras po­poare spre luminarea Dum­nezeieștii Cunoștințe, ca un următor al Celui ce S-a Întrupat și a mântuit lumea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Lăudămu-te pe tine, prin care ne-am îndreptat noi, cei mai înainte osândiți și ne-am unit cu slujitorii cei fără de ma­terie și ne-am învrednicit de Rai, Ceea ce ești între femei Binecuvântată și de Dumnezeu cu har Dăruită.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca niște pârgă a firii...

Ca niște sfințite vistierii ale Preasfântului Duh și raze ale Soarelui Măririi, după datorie, să lăudăm pe Înțelepții Apostoli, pe Apeles, pe Urban și pe Aris­tobul, pe Amplie, pe Narcis și pe Stahie, pe care i-a adunat harul Dumnezeului nostru.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cu sângiurile Tale...

Până la marginile lumii aler­gând, cuvântul Cunoștinței de Dumnezeu ați semănat și spic înmulțit secerând, Împăratului tuturor l-ați adus, Apostoli ai lui Hristos, cei preafericiți.

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine, Născătoare...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu răbdare v-ați scăpat de încercările vrăjmașului, care vă supără pe voi, cu ploile cuvântului vieții, Măriți Apos­toli, toată văpaia rătăcirii ați oprit-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, Binecuvântat ești și Preamărit!

Stih: Sfinte Apostole Aristobul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învederat te-ai sfătuit, preaalesule și desăvârșit ai învățat pe ucenicii tăi, Sfinte Aristobul Preafericite, ca unul ce ai avut pe Înțe­lepciunea Cea Ipostatnică, de te-ai învățat să propovăduiești pe Dumnezeu Cel Prealăudat și Preamărit.

Stih: Sfinte Apostole Apeles, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea cea sfințită a cre­dincioșilor, cu preasfințite gla­suri, te fericește pe tine Sfinte Apeles, că ai sfârșit fericit și viețuire îngerească, cântând totdeauna: Dumnezeul părinților, Cel Prea­lăudat și Preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Izbăvește-ne, miluiește-ne pe noi de încercări și de neca­zuri, de tot felul de nenorociri și de năpădirea barbarilor, Stă­până Prealăudată; ca să te mărim pe tine și pe Cel Născut din tine, Mireasă a lui Dum­nezeu, pe Cel Lăudat și Prea­mărit, Dumnezeul părinților.

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În lume ca niște fulgere v-ați arătat văzătorilor de Dum­nezeu, arzând rătăcirea; iar pe fiii zilei i-ați arătat cântând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăuda-ți-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Amplie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sarea cea plăcută a dogme­lor tale, Sfinte Apostole Amplie, ai curățit putreziciunea rătăcirii. Pentru aceasta, cinstindu-te, cântăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să se laude Sfinții Apostoli Stahie cel Mărit, Amplie, Apeles și Narcis, Urban și Preaînțeleptul Aristobul, cântând cu credință: Binecu­vântați toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Știindu-te pe tine Zid, Scăpa­re și Scară, care duce pe om în­tru înălțime, Ceea ce ești Curată fără prihană, cântăm: Binecu­vântați toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul Nașterii tale celei Curate...

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să luminezi lumina cu­noștinței marginilor pă­mântului, care erau pline de rătăcirea vrăjmașului, pline de întunericul necredinței, le-ai trimis lor, Îndurate, Razele Tale de mântuire.

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu purtarea numelui te-ai arătat, mărite, spic de mântuire, aducând celor ce au trebuință, grâu care dă întărire cunoștin­ței lui Dumnezeu și scapă din foametea cea înțelegătoare, pe cei ce cu credință și cu dragoste te fericesc pe tine, propovădui­tori de cele sfinte.

Stih: Sfinte Apostole Aristobul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască gură făcându-te, limbile ritorilor le-ai arătat negrăitoare și din gâtle­jul vrăjmașului ai scos sufle­tele, Sfinte Aristobul și prin Cunoș­tință Desăvârșită le-ai adus Domnului mântuire.

Stih: Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Viețuind, v-ați arătat Dum­nezeiești Apostoli ca niște ceruri văzătoare de Dumnezeu; pen­tru aceasta, învredniciți a fi părtași Luminii Celei Veșnice pe cei ce curat vă cinstesc și cu dragoste vă fericesc pe voi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Purtând pe Cel Ce poartă toate și alăptând pe Cel Ce dă hrană tuturor, Mare și Înfrico­șătoare este Taina cea mai pre­sus de gând, Chivot al Sfințeniei și al Curăției, Fecioară de Dum­nezeu Născătoare. Pentru aceea, cu credință te fericim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

În tot pământul a ieșit cu adevărat vestea voastră cea înțeleaptă, singuri văzători ai Domnului, Apostoli Măriți, Sfinților Urban cu Amplie și Aristobul, Apeles și Narcis, împreună cu Stahie; rugați-vă neîncetat Mântuitorului pentru noi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Curată cu totul fără prihană și Neispitită de nuntă, Ceea ce Singură ai născut în timp pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai presus de timp, pe Acesta roagă-L dimpreună cu Sfinții și cinstiții patriarhi, cu mucenicii, cuvioșii și cu proo­rocii, să ne dăruiască nouă ier­tare și mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Fecioară cu totul fără de pri­hană, Maica lui Hristos Dum­nezeu, sabie a trecut prin Sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul și Dumnezeul tău, răstignindu-Se de a Sa voie; pe Care, Binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare greșelilor.