ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


BNR a trimis parlamentarilor din Comisia Buget-Finanțe amendamentele la Legea dării în plată, care se întind pe 25 de pagini.
 
"O astfel de modificare a legii face că voi toți, cei care așteptați legea cu sufletul la gură, nu veți beneficia de ea. Veți rămâne în continuare datori pe viață la bancă ori la colectorii de creanță", comentează acid, într-o postare pe Facebook, avocatul Gheorghe Piperea.
 
 "E mult prea târziu pentru un protest în 20 februarie. Deja s-au făcut publice amendamentele cerute de BNR la legea dării în plată. Citiți aceste amendamente "confidențiale" pe hotnews, oficina băncilor. Propunerile fac legea inaplicabilă creditelor în derulare. Fără asta, legea devine un cadou pe care și-l vor fi făcut băncile.

Ca să fie clar : o astfel de modificare a legii face că voi toți, cei care așteptați legea cu sufletul la gură, nu veți beneficia de ea. Veți rămâne în continuare datori pe viață la bancă ori la colectorii de creanță, chiar și după ce vi se va fi vândut casa și veți fi fost evacuați și aruncați în stradă.

PS Sunt curios care ca fi acel senator/deputat care își va asuma aceste amendamente. Să îl știm și noi. Și să știm și din ce partid face parte. Sau, poate, e "independent". Fără o astfel de asumare, amendamentele măreței bnr nu pot fi luate în considerare."
 
Deputații din Comisia de Buget au primit scrisoarea transmisă de Banca Națională privind legea darii în plată, au confirmat pentru HotNews surse apropiate Comisiei de Buget Finanțe din Senat. BNR propune introducerea unui plafon de 150.000 al valorii locuinței, cu condiția ca locuința să fie locuită de cel care a luat împrumutul, iar ratele împrumutaților să depășească 65% din venit.

Iată amendamentele:

​Forma adoptată a:
Art.1. alin.1 "Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre persoanele fizice și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra persoanelor fizice.” 
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1. alin.1 "Prezenta lege se aplică tuturor contractelor de credit ipotecar pentru investiții imobiliare încheiate între consumatori și creditori.”

Forma adoptată a:
Art.1 alin.2 "Prezenta lege reglementează dreptul debitorului de a stinge integral creanța și accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, în condițiile prevăzute de prezența lege.”
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.2 "Prezenta lege reglementează dreptul consumatorului de a stinge integral creanța și accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil cu destinație de locuință, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra acestui bun ipotecat în favoarea creditorului, în condițiile prevăzute de prezența lege.”

Forma adoptată a:
Art.1 alin.3 "Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.”
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.1 alin.3 "Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța izvorând dintr-un contract de credit garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil este garantată inclusiv cu fideiusiunea unuia sau mai multor codebitori.”

BNR propune introducerea unui nou articol destinat definirii noțiunilor, articolul 2, alin 1, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conținut:

"Art. 21. În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) consumator – are înțelesul prevăzut la art.7 alin1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare;
b) codebitor – consumatorul, definit potrivit lit. a, obligat în solidar cu debitorul la plata creditului, care a participat cu venituri la accesarea creditului și a semnat contractul de credit împreună cu acesta, inclusiv soțul/soția debitorului;
c) creditor – instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul creditorilor pentru darea în plat, precum și cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor;
d) instituție de credit – are înțelesul prevăzut la art.4 alin.1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012;
e) instituție financiară nebancară – are înțelesul prevăzut la art.5 lit.c din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu completările și modificările ulterioare; 
(noțiunea de „cesionari ai creanțelor deținute asupra consumatorilor” poate fi definită cu ajutorul Ministerului Justiției, în mod specific acestui proiect de lege) 
f) Registrul creditorilor pentru darea în plată – Registrul gestionat de către Ministerul Finanțelor Publice (sau de către Banca Națională a României) în care sunt înregistrați creditorii care au fost de acord să adere la Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în baza Notificării transmise de aceștia. Registrul este publicat pe site-ul MFP/BNR și funcționează potrivit Normelor Metodologice emise de către MFP/BNR în acest sens. 


Forma adoptată a:
Art.3. Alin.1"Prin derogare de la dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezența lege.”
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.3 alin.1 "Prin derogare de la dispozițiile art.1492 și art.1516 din Codul civil, consumatorul are dreptul să stingă creditul ipotecar pentru investiții imobiliare prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 4.”

BNR propune introducerea unui nou alineat în cadrul articolului 3, prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare, cu următorul conținut:
 "Art.3 alin.2 Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul Prima casă și reglementate prin Ordonanța de urgență a guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, cu modificările și completările ulterioare

Forma adoptată a:
Art.4 lit.b "între părți sau, după caz, între antecesorii părților, s-a încheiat un contract de credit;”
Următorul text care să remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
Art.4 lit. b "între părți s-a încheiat un contract de credit a cărui valoare la momentul acordării nu depășea echivalentul în lei a 150.000 EUR, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit, garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil cu destinație de locuință;”

De asemenea, în temeiul acelorași considerente invocate anterior, BNR propune completarea condițiilor menționate la art. 4 cu următoarele alineate prin care să se remedieze aspectele identificate anterior în Cererea de reexaminare:
a)    Art.4 lit.d "bunul imobil ipotecat este locuit de către consumator/codebitor și/sau de către rude de până la gradul II;”

c)    Art.4 lit. f "obligațiile lunare de plată către creditor, aferente contractului de credit pentru care se solicită darea în plată, raportate la veniturile nete ale consumatorului împreună cu veniturile codebitorilor, depășesc 65%;”

Art.4 alin.2 "în situația în care executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri imobile, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezența lege, consumatorul are obligația să ofere în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. În cazul în care unul sau mai multe bunurile imobile ipotecate nu sunt în proprietatea exclusivă a titularului contractului de credit garantat cu ipotecă, este necesar acceptul coproprietarului/proprietarului/bunului ipotecat, exprimat în formă autentică. Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor ipotecare în situația în care garanțiile aferente acestora și constituite asupra unor bunuri imobiliare fac obiectul unui concurs de ipoteci.”

Art.4 alin.3 "Prin excepție de la alin. 2, consumatorul care a încheiat 2 contracte de credit cu același creditor, garantate cu ipotecă de rang I, respectiv de rang ÎI, asupra unuia sau mai multor bunuri imobile cu destinație de locuință, poate iniția procedura dării în plată referitoare la acel/acele imobil(e) numai pentru un singur credit (cel mai mare).”

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews