ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


IDENTITATEA DIGITALĂ, O ALTĂ ȚEAPĂ CA ȘI CERTIFICATUL VERDE - CA SĂ POATĂ DUPĂ ACEEA SĂ INTRODUCĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI ACEASTĂ MIZERIE

Senatul are pe ordinea de zi de azi: 

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană  - COM (2021) 281 final


Și senatorilor li se pare că totul este în regulă: 


UNDE ESTE RESPECTAT PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII? 

DE CÂND UNIUNEA EUROPEANĂ ARE ÎN COMPETENȚE SĂ NE STABILEASCĂ IDENTITĂȚI DIGITALE?

ÎN CE TRATAT SCRIE ASTA? 

UITE CARE SUNT DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE UE: https://ec.europa.eu/.../what.../law/areas-eu-action_ro

CARE ESTE TEMEIUL DE DREPT DIN TRATATE ÎN BAZA CĂRUIA SE REGLEMENTEAZĂ O IDENTITATE DIGITALĂ LA NIVEL EUROPEAN? 

Citiți Proiectul de regulament: NU ESTE INDICAT NICIUN TEMEI DE DREPT DIN NICIUN TRATAT:
 

Ni se spun povesti de dragoste: ”Această inițiativă urmărește să sprijine tranziția Uniunii către o piață unică digitală. Odată cu digitalizarea în creștere a serviciilor publice și private transfrontaliere care se bazează pe utilizarea soluțiilor de identitate digitală, există riscul ca, în contextul cadrului juridic actual, cetățenii să se confrunte în continuare cu obstacole și să nu fie în măsură să utilizeze pe deplin serviciile online fără întrerupere în întreaga UE și să își păstreze confidențialitatea. Există, de asemenea, riscul ca deficiențele actualului cadru juridic pentru servicii de încredere să sporească fragmentarea și să reducă nivelul de încredere dacă sunt lăsate doar pe seama statelor membre. Astfel, se identifică articolul 114 din TFUE ca temei juridic relevant pentru această inițiativă”


Articolul 26

(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor.

(2) Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, definește orientările și condițiile necesare asigurării unui progres echilibrat în toate sectoarele vizate.
Articolul 27

În redactarea propunerilor sale în vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 26, Comisia ține seama de amploarea efortului pe care anumite economii care prezintă decalaje ale nivelului de dezvoltare vor trebui să îl susțină pentru instituirea pieței interne și poate propune dispoziții corespunzătoare.

În cazul în care aceste dispoziții iau forma unor derogări, acestea trebuie să aibă caracter temporar și să perturbe cât mai puțin funcționarea pieței interne.

APROPIEREA LEGISLAȚIILOR

Articolul 114

(1) Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

(2) Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera circulație a persoanelor și celor privind drepturile și interesele lucrătorilor salariați.

(3) În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

(4) În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții.

(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară introducerea unor dispoziții de drept intern întemeiate pe dovezi științifice noi referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notificare privind măsurile avute în vedere și motivele adoptării acestora.

(6) În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia aprobă sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne.

În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate.

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu există nici un pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la șase luni.

(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să mențină sau să introducă dispoziții de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, Comisia examinează de îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri.

(8) În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri adecvate.

(9) Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 și 259, Comisia și orice stat membru pot sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru exercită abuziv competențele prevăzute de prezentul articol.

(10) Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 36, măsuri provizorii care fac obiectul unei proceduri de control a Uniunii.

Articole din propunerea de Regulament: 

art 1: stabilește condițiile în care statele membre asigură și recunosc MIJLOACELE DE IDENTIFICARE ELECTRONICĂ  a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem notificat de identificare electronică al unui alt stat membru;

Prezentul regulament se aplică sistemelor de IDENTITATE ELECTRONICĂ care au fost notificate de către un stat membru, PORTOFELELOR EUROPENE pentru identitatea digitală eliberate de statele membre și prestatorilor de servicii de încredere cu sediul în Uniune.

«PORTOFEL EUROPEAN PENTRU IDENTITATEA DIGITALĂ» înseamnă un produs și un serviciu care îi permite utilizatorului să stocheze date de identitate, credențiale și atribute legate de identitatea sa, să le furnizeze beneficiarilor la cerere și să le utilizeze în scopul autentificării, online și offline, pentru un serviciu în conformitate cu articolul 6a și să creeze semnături și sigilii electronice calificate;

În cazul în care BENEFICIARII PRIVAȚI CARE FURNIZEAZĂ SERVICII SUNT OBLIGAȚI DE DREPTUL NAȚIONAL SAU DE DREPTUL UNIUNII SĂ UTILIZEZE AUTENTIFICAREA STRICTĂ A UTILIZATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA ONLINE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE AUTENTIFICAREA STRICTĂ A UTILIZATORULUI este impusă în baza unei obligații contractuale, inclusiv în DOMENIILE TRANSPORTURILOR, ENERGIEI, SERVICIILOR BANCARE ȘI FINANCIARE, SECURITĂȚII SOCIALE, SĂNĂTĂȚII, APEI POTABILE, SERVICIILOR POȘTALE, INFRASTRUCTURII DIGITALE, EDUCAȚIEI SAU TELECOMUNICAȚIILOR, BENEFICIARII PRIVAȚI ACCEPTĂ, DE ASEMENEA, UTILIZAREA PORTOFELELOR EUROPENE PENTRU IDENTITATEA DIGITALĂ EMISE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6A.

LISTA MINIMĂ A ATRIBUTELOR
În temeiul articolului 45d, statele membre se asigură că sunt adoptate măsuri pentru a le permite prestatorilor calificați de atestări electronice ale atributelor să verifice prin mijloace electronice, la cererea utilizatorului, autenticitatea următoarelor atribute prin raportare la sursa autentică relevantă de la nivel național, în mod direct sau prin intermediul unor intermediari desemnați recunoscuți la nivel național, în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii și în cazurile în care aceste atribute se bazează pe surse autentice din cadrul sectorului public:
1.adresa;
2.vârsta;
3.genul;
4.starea civilă;
5.componența familiei;
6.cetățenia;
7.calificări educaționale, titluri și licențe;
8.calificări profesionale, titluri și licențe;
9.autorizații publice și licențe;
10.date financiare și date privind societatea comercială.

VEDEȚI CĂ SUNT ȘI DATELE FINANCIARE, ADICĂ ȘI CONTUL VOSTRU BANCAR? 

Și astea sunt numai parte din mizeriile din acest regulament. 

CITIȚI-L! 

E pe același calapod ca și Certificatul Verde și vedeți unde am ajuns cu certificatul verde. 

TREZIȚI-VĂ ODATĂ CĂ VOM DEVENI SCLAVII UNUI PORTOFEL ELECTRONIC CARE NU E GESTIONAT DE NOI, CI DE STAT și nici măcar nu vă dați seama!

Susțineți cu tărie tot. Certificatul Verde. Să vă văd după ce veți susține și portofelul electronic ce veți face.

PS: Înțeleg senatorii și europarlamentarii că identitate digitală vor avea și ei și pașaport?

Înțeleg că atunci când nu vor face ce li se spune nu vor mai avea acces la nimic? 

Se pare că nu.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews