ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


DOAMNE ajută!

Aceasta este NOTIFICAREA părinților către școli, pe care am redactat-o la solicitarea dumneavoastră!

Documentul NOTIFICARE a apărut ca o necesitate, se bazează pe un temei de drept solid și este un act complet, argumentat și acoperitor pentru toate situațiile identificate până acum în școlile noastre, de la începerea anului de învățământ 2023-2024.

NOTĂ: CITIȚI CU ATENȚIE TOT DOCUMENTUL(PDF)!!!

Completați de mână spațiile cu linie punctată de la începutul notificării.

La final se trece data și numele în clar și se semnează pe ambele exemplare.

Sunt singurele lucruri pe care le aveți de adăugat pe document.

Notificarea se listează în două exemplare.

APOI, un exemplar se depune direct la secretariatul unității școlare, iar pe al doilea exemplar cereți să vă aplice ștampila cu numărul de înregistrare de la registratura unității școlare.

Mult succes!
 
*
 

CĂTRE

GRĂDINIȚA / ȘCOALA / LICEUL...........................................................................................

LOCALITATEA.................................………..…..……, JUDEȚ...............................................

 

DOMNULE / DOAMNĂDIRECTOR

 

Subsemnații......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

domiciliați în …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………., în               calitate            de           părinți/reprezentanți             legali            ai            elevului(ei)

......................................................................................................................................................

..............................................., înscris(ă) în clasa/grupa ................, anul școlar 20......../20........

 Având în vedere:

 

1-  Dispozițiile anticonstituționale cuprinse în Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, în Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie, în Ordinul comun de ministru al educației și al sănătății nr. 2508/4493/2023 privind asigurarea asistenței medicale din unitățile de învățământ pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, coroborate cu alte legi și acte normative abuzive în materie de educație, sănătate, muncă, familie, acte de identitate, securitatea datelor cu caracter personal, digitizare, comunicații/5G, domeniul alimentar, mediu, fiscalitate, strategie economică etc., coroborate și cu intenția de implementare a unor dispoziții ce încalcă drepturile și libertățile fundamentale, în general, dreptul persoanei de a mai dispune de ea însăși și de a putea să își crească liber copiii în baza interesului superior al copilului, așa cum reiese și din diferitele proiecte legislative ce s-au aflat sau se află în dezbatere publică mimată;

2-  situația din școli, atât din punct de vedere al actului educațional, cât și din punctul de vedere al securității vieții copiilor se deteriorează pe zi ce trece, iar măsurile de așa-zisă securitate ce se vor a fi implementate par mai degrabă a avea alt scop decât asigurarea protecției copiilor, în multe situații școaladevenind un potențialfactor de pericol pentru interesul superior al copilului, pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a acestuia din punct de vedere psihologic, emoțional, afectiv, biologic, social, identitar și spiritual;

3-actulde învățământ, ca și actul medical, ca și multealtele, este completdenaturat prin legi și acte normative anticonstituționale, fiind deturnat de la scopul lui natural și transformat în act administrativ, politic și ideologic, care nu mai are temelianaturală, firească;

4-  Numeroasele legi și/sau acte normative anticonstituționale pe care legislativul le-a adoptat, iar executivul le pune în aplicare de cel puțin trei ani de zile, cu precădere de la apariția pandemiei și a ideologiei asociate ei;

5-  prin Parlamentul României trec, la ordin politic, acte normativeanticonstituționale care aduc grave prejudicii bunăstării, prosperității, drepturilor și libertăților fundamentale și securității vieții cetățenilor. S-a demonstrat prin fapte de netăgăduit, adică prin felul în care s-a votat, că există în activitatea legislativă o imixtiunea


directivelor venite la comandă străină de interesul nostru național, separarea puterilor în stat fiind doar la nivel teoretic;

6-  Caracterul excesiv și abuziv al instituirii și impunerii măsurilor forțate, nelegale, nejustificate real și discriminatorii prin care se aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective a întregii populații a României, implicit copiilor, precum și interesului superior al acestora, astfel uzurpându-se, distrugându-se și trădându-se interesul național al poporului român;

7-  Că nici până în acest moment,la nivel mondial, european și implicitîn România, nuexistă o bază științifică unanim acceptată, în temeiul căreia să se justifice măsurile extreme de restrângere a drepturilor și libertăților fundamentale, simultan cu abuzurile în formă continuă care s-au generat și asupra copiilor;

8-  Marketing-ul și advocacy-ul pe care președintele României, prim-miniștrii care s- au tot perindat prin funcție mai ales în ultimii trei ani, unii miniștri, mulți „demnitari”, personalități ale vieții cotidiene, unii așa-ziși specialiști, unii inspectori școlari, unii directori de unități de învățământ, unele cadre didactice, unii medici și/sau unele cadre medicale, mass-media etc.le-au făcut și le fac cu devotament nesfârșit pentru companiile și industria Big Pharma, pentru ONG-ul numit Organizația Mondială a Sănătății (OMS), precum și pentru alte industrii și/sau corporații străine, nicidecum pentru interesul național și pentru securitatea vieții cetățenilor României;

9-  s-a dovedit incompetența factorilor de decizie din România cu privire la instituirea și prelungirea stării de alertă în țară, atât prin Hotărârea nr. 3741/2023, definitivă, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cât și prin toate sentințele succesive date de către cinci Curți de Apel din România;

10-  Abuzurile săvârșite asupra cetățenilor români prin manipularea și alterarea discernământului și vicierea consimțământului acestora, prin toate mijloacele dolosive (viclene). Autoritățile au omis efectuarea unei informări corecte, complete, clare, fără echivoc, în condiții de transparență decizională, de etică, moralitate, neutralitate și imparțialitate cu privire la toate măsurile ce se intenționează a fi luate și care sunt de un interes național absolut, privind securitatea vieții, adrepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor români. Prin aceasta s-a obținând manipularea poporului român de a accepta, fără opoziție și cu resemnare, toate măsurile abuzive adoptate legislativ;

11-  pentru prejudiciile aduse de către reprezentanții noștri, factori de decizie legislativă și executivă aflată la guvernare, plătiți din taxele și impozitele luate de la noi, nuexistă sancțiuni individuale și nu a fost nimeni dintre aceștia tras la răspundere pentru toate abuzurile, manipulările și nelegalitățile manifestate împotriva noastră, a cetățenilor români;

12-  Că toate aspectele mai sus menționate și nu numai, au produs ca efect segregarea și antagonizarea societății românești în general,iar în materie de învățământ s-a produs o separare a întregului corp didactic, creându-se diferite grupuri de interese care evidențiază și diferențiază cadrele didactice care și-au păstratdemnitatea și conștiința intacte, de cele devenite servile sistemului abuziv și nociv, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a creat un curent de antagonizare între cadrele didactice și nucleul societății – familia, mame și tați ai copiilor.

În virtutea autorității părintești de care dispunem în mod natural și în calitate de reprezentanți legali ai copilului, din cauza numeroaselor nereguli din sistem, suntem îndreptățiți să avem suspiciunea legitimă față de mediul în care se află copiii, din clipa în care ajung în unitățile de învățământ, pe care noi îl vrem sigur, eficient și protector pentru copii,


În temeiul dispozițiilor imperative ale Constituției României:

Art.1(5) - În România, respectarea Constituției, a supremației sale… este obligatorie; (3) – România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate;

Art.22(1) - Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate;

Art.23(1) - Libertatea individuală și siguranțapersoanei sunt inviolabile;

Art.24(1) - Dreptul la apărareeste garantat;

Art.26(1) - Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familialăși privată...; (2) -

Dreptul persoanei de a dispunede ea însăși;

Art.29 - Libertatea conștiinței (1) – „… nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie… contrar convingerilor sale.; (2) Libertatea conștiinței este garantată.; (6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine;

Art.30(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor… sunt inviolabile;

Art.31(1,2,3,4) – Dreptul la informație;

Art.34(1) - Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat;

Art.47(1) - Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent;

Art.48(1) - … Dreptul părinților de a asiguracreșterea, educația și instruirea copiilor;

Art.49 - Protecția copiilor și a tinerilor;

Art.51 - Dreptul lapetiționare,

Art.52(1) - Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei;

Art.53 - Restrângerea exercițiului unor drepturisau al unor libertăți;

Art.54(1) - Fidelitatea față de țara este sacră;

Art.55(1) - Cetățenii au dreptul și obligația să apere România;

coroborat cu Art.48(1) teza II - … părinții au îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor; Art.29(6) - Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine; raportat la dispozițiile imperative ale Codului Civil cu privire la autoritatea părintească, Art. 483, Art.487-488 și la Legea nr. 272/2004 – Protecția copilului, Art.2 - (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.


(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei,

coroborat cu Codul Civil Art.62 Interzicerea practiciieugenice

(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane;

(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor.

Art.63 Intervențiile asupracaracterelor genetice

(1) Sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu excepția celor care privesc prevenirea și tratamentul maladiilor genetice.

Art.64 Inviolabilitatea corpuluiuman

(1) Corpul uman este inviolabil;

(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decâtîn cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.

 coroborat cu Convenția de la Oviedo, Codul de deontologie medicală, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului.

CONVENȚIA EUROPEANĂ din 4 aprilie 1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Este Convenția privind drepturile omului și biomedicina, cunoscută cu numele scurt de Convenția de la Oviedo. România a ratificat această Convenție în anul 2001, care prevede:

Art.5 din Convenția de la Oviedo precizează: „O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Această persoană primește în prealabil informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să își retragă în mod liber consimțământul”.

Art.2 din aceeași convenție precizează: „Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei”.

 Articolul 11 din Codul de deontologie medicală:

Acordarea și retragerea consimțământului

(1)   Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză;

(2)   În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana


vizată.


 Articolul 4 din Codul de deontologie medicală:

Primordialitatea interesului și a binelui ființei umane


„În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei.”

 

RAPORTAT la dispozițiile imperative ale Codului Civil cu privire la autoritatea părintească, Art.483, Art.487-488 și la Legea nr. 272/2004 – Protecția copilului Art.2 - (2)Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie;

(3)  Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal;

(4)  Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești;

(5)  Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei,

 

vă NOTIFICĂM următoarele:

 

 

1- AUTORITATEA    PĂRINTEASCĂ    reprezintă    PUTEREA    și     DREPTUL

PĂRINȚILOR (mama și tata), de a emitedispoziții imperative și de a impune ascultare cu privire la instruirea, îngrijirea și protejarea vieții, integrității și demnității propriilor copii, sub toate aspectele existențiale, în primul rând, precum și în orice alte chestiuni legate de aceștia;

 

2- COPIII SUNT FIINȚE UMANE VII, născute libere și suverane prin dat divin, prin LEGE NATURALĂ, nu printr-o favoare instituțională;

 

3-  COPIII     NU     SUNT     OBIECTE     negociabile,      NU     SUNT     BUNURI

INVENTARIATE INSTITUȚIONAL, astfel încât vreo instituție administrativă (indiferent care ar fi aceea) să poată pretinde vreun drept de proprietate sau de posesie asupra acestora;

 

4- ȘCOALA – instituție de învățământ și/sau orice altă ENTITATE INSTITUȚIONALĂ de stat, privată sau mixtă care are ca scop al existenței protecția și interesul superior al copilului SUNT DOAR UN COMPLEMENTAR SUBORDONAT AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI, în vederea instruirii și pregătirii profesionale a copiilor, NU instituții de tip dictatorial sau de corecție, care execută ordinele unor interese politicede grup, impunând agende străine de țara noastră, sub egida cinică „a ocrotirii și a grijii față de copii, pentru creșterea și educarea acestora”.

 5- NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL cu privire la participarea copilului nostru la ședințele de consiliere individuală și/sau de grup, în cabinetul de consiliere psihopedagogică sau în orice alt loc.

Optimizarea, echilibrarea și armonizarea psihologică, emoțională, afectivă, biologică și de comportament, autocunoașterea, dezvoltarea personală, spirituală și orientarea vocațională a minorilor se desfășoară în mod firesc în mijlocul familiei, unde beneficiază de ingredientele vitale, credința în Dumnezeu și iubirea părintească sinceră, curată și protectoare,care nu pot fi substituite de nimeni și de nimic.


Toate acestea NU se realizează prin ședințe de terapie impuse prin legi anticonstituționale sub pretextul „stării de bine” a copilului. În realitate, prin simplul fapt că se induce necesitatea generală de participare a copiilor la consilierea psihopedagogică, se inoculează ideea că toți copiii au nevoie de un ajutor extern pentru îmbunătățirea aspectelor viețiipersonale și psihiceprin diferite tehnicisau practici. Ca și cum, familia - mama, tata sau familia extinsă (bunici, rude etc.) nu știu ce au de făcut și sunt vulnerabile din orice punct de vedere, așa cum se prevede, cu caracter universal, în Legea „prevenirii” separării copilului de familie nr. 156/2023. Nu intră în discuție cazurile de excepțieunde chiar este necesar ajutorul dinafară, dar și atunci, cei în cauză trebuie să ceară sprijinul și să fie de acord cu astfel de intervenții, nu să li se impună.

 6- NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL să vă substituiți autorității părintești și vă este complet interzis acest lucru, folosind mijloace dolosive (viclene), pentru dezintegrarea nucleului societății – FAMILIA.

-„În România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme,în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român… și sunt garantate”. (art.1(3) din Constituția României).

 

7- NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru VACCINAREA în școală a copilului nostru împotriva bolii Covid-19 (cu ramificațiile sau variantele acesteia), sau pentru administrarea oricărui alt tip de vaccin, de medicamente etc., indiferent despre ce boală este vorba. Aceasta este o consecință firească la mijloacele viclene folosite în unitatea de învățământ, pentru a ne determina să recurgem la acest act medical.

Insistența și justificarea primită din partea unității de învățământ de a semna formularul de refuz al vaccinării, precum și textul amenințător din cuprinsul formularului, ne- au demonstrat că această situație legată de vaccinare nu are legătură cu vreo boală și ne-a convins că nu este în interesul superior al copilului și al securității lui să fie vaccinat.

Vaccinarea este un act medical de prevenție, facultativ, invaziv și o alternativă discutabilă la alte metode de prevenție eficiente și fără o rată zdrobitoare de reacții adverse, cum s-au produs la vaccinare.

Orice medicament poate produce reacții adverse, în schimb, vaccinul împotriva bolii Covid-19 ne demonstrează că produce în lanț reacții grave și letale, așa cum ne arată situația concretă la nivel mondial, iar specialiștii onești o confirmă.

Nimeni nu poate fi obligat să recurgă la vreun act medical, de orice natură.

Manipularea prin orice mijloace a consimțământului și a discernământului oamenilor, pentru a-i determina să accepte un act medical, indiferent de care, reprezintă un foarte grav abuz și malpraxis medical, care se vrea a fi legiferat prin totfelul de strategii de sănătate publică.

Neacordarea consimțământului pentru vaccinarea copilului nostru, NU reprezintă refuz, ci un mijloc de protecție pentru copil. Pe zi ce trece, cazurile de reacții adverse post-vaccinale, ireversibile și extrem de grave, până la efectul letal, se înmulțesc.

NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru APLICAREA asupra copilului a ORICĂRUI ACT DE NATURĂ MEDICALĂ sau de orice fel (amprentare și/sau scanare de orice tip, vaccinare, administrare de medicamente, recoltare de probe biologice de orice fel etc.), inclusiv triaj epidemiologic, fără ÎNȘTIINȚAREA, PREZENȚA ȘI ACORDUL NOSTRU EXPRES, ÎN SCRIS.

-Singura situație în care vă este îngăduit să interveniți asupra copilului cu aplicare de act medical, este situația de forță majoră, de urgență și/sau în caz deaccident, în care trebuie acordat imediat primul ajutor, până la sosirea noastră, a părinților, la unitatea de învățământ, care este obligată să ne anunțe deîndată situația.


-Vă este interzis să ne induceți în eroare, pe noi părinții și pe elevi, prin informațiile diseminate cu privire la actul medical, în general și în mod special cu privire la actul medical al vaccinării și la substanța ce urmează a fi injectată, sau cu privire la orice tratament, pentru a ne determina să acceptăm acest așa-zis act medical. Despre scopul lui, dacă am ști adevărul în mod corect, complet, etic și moral, neutru și imparțial față de companiile Pharma, nu l-am accepta.

-Imunitatea de lungă durată sau definitivă se obține pe cale naturală, iar cea obținută prin vaccinare (ca act medical profilactic de obținere a imunității, facultativ și exclusiv opțional) este de scurtă durată, – fapt de notorietate, demonstrat științific pe bază de studii efectuate pe un număr mare de oameni. Cei care au trecut prin boală au dobândit anticorpipe cale naturală,iar în cazul „bolilor copilăriei” (pojar, varicelă, oreion etc.)și nu numai, imunitatea este dobândită pe viață.

-Vaccinarea populației în masă, FĂRĂ a fi efectuate analizele medicale individuale complete (adică pentru fiecare pacient în parte), inclusiv cele de imunitate, prin care să se verifice starea de sănătate și compatibilitatea cu substanța injectată, denotă o absolută lipsă de discernământ medical din partea așa-zișilor decidenți. Aceasta situație a generat și va genera posibilitatea multiplelor abuzuri exercitate din partea statului, prin autoritățile desemnate, spre a duce la îndeplinire vaccinarea populației din România.

-Vaccinarea esteun act medical și ca orice act medical este exclusiv individuală și personalizată, deoarece omul este o ființă vie care posedă voință liberă, rațiune și simțire, motiv pentru care are dreptul inviolabil și imuabil de a dispune de ea însăși– principiu fundamental care este statuat inclusiv prin textele de lege în vigoare, ceea ce determină imposibilitatea supunerii ființei umane la un act medical împotriva propriei voințe.

Mai mult decât atât, fiecare ființă umană are propria-i anamneză, propriul istoric medical. Chiar dacă mai mulți pacienți suferă de aceeași afecțiune nu li se poate administra oricum același medicament, sau chiar unora le este contraindicat să le fie administrat acel medicament.

-Actul medical al vaccinării, ca orice alt act medical, trebuie să fie făcut exclusiv în funcție de testele imunologice (raportat la rezultatele lor) și doar dacă persoana în cauză alege, prin discernământ nemanipulat, această variantă de imunizare, altor variante existente.

-Vaccinarea este un drept, nu o obligație, deoarece fiecare persoană are dreptul și libertatea de a dispune de ea însăși.

-Accesul copiilorla învățătură – drept fundamental și intrarea lor în colectivitate nu pot fi condiționate de actul medical al vaccinării și/sau de prezentarea carnetului de vaccinare.

Măsurile aplicate și faptele celor care ocupă vremelnic funcții de decizie și execuție, ne-au dovedit cu prisosință că vaccinarea a fost transformată dintr-un act medicalrealizat cu scop preventiv, într-un act administrativ-politic impus prin mijloace viclene de implementare, care nu au legătură cu sănătatea populației, ci exclusiv cu eradicarea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși.


În situația în care alegeți să nu țineți cont de dreptul și libertatea noastră de a nu ne da consimțământul pentru vaccinarea și testarea de orice natură a copilului nostru și insistați să ne manipulați în această direcție, prin orice mijloace dolosive, luați act că în virtutea principiilor reciprocității și al cauzei și efectului, vom recurge exact la aceleași mijloace de care dumneavoastră faceți uz.

Vă  vom  CERE  IMPERATIV  să  dați  DECLARAȚIE  NOTARIALĂ  PE

PROPRIE RĂSPUNDERE, sub sancțiunea legii penale, că substanța vaccinală este sigură și eficientă și că vă ASUMAȚI și VĂ OBLIGAȚI să răspundeți penal pentru orice tip de posibilă vătămare corporală a copilului nostru, provocată de orice tip de reacție adversă post-vaccinală apărută (de la simpla iritație a pielii până la efectul letal), sau ca urmare a aplicării asupra copilului a vreunui act medical sau terapie de orice fel și să acordați despăgubiri substanțiale pentru vătămare psiho-emoțională, cognitivă și corporală gravăa copilului și/sau a familiei, sau pentru decesul acestuia, în caz de reacție adversă letală.

Doar în astfel de condiții ne putem gândi dacă să credem sau nu, pe oricine încearcă să ne mai convingă cu privire la vaccinare sau la aplicarea asupra noastră și a copiilor noștria oricărei terapii de orice natură, precum și a oricărei ideologii impuse.

 8-  NU  NE  DĂM  CONSIMȚĂMÂNTUL  pentru  APLICAREA  ASUPRA

COPILULUI a ACTULUI MEDICAL AL TESTĂRII, atât pentru virusul Sars-CoV-2, cât și pentru orice boală (testare PCR, test antigen rapid, sau orice alt tip de testare), pentru considerentul că testarea este un act invaziv și abuziv, care în multe situații s-a dovedit producător de vătămare corporală și psiho-emoțională.

 9-  NU     NE     DĂM     CONSIMȚĂMÂNTUL     pentru     OBLIGATIVITATEA

PURTĂRII MĂȘTII DE CĂTRE COPIL, în eventualitatea că sistemul de guvernare s- ar gândi, la ordinul OMS, să reintroducă această măsură abuzivă și dovedită a fi absolut ineficientă.

Copilul nostru are dreptul de a respira liber, fără nici o constrângere, de a se putea exprima liber și fără afectare biologică, psihologică și emoțional-afectivă a acestuia.

-  Purtarea măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv, reprezintă un act de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prinîngreunarea procesului de respirație liberă, corectă și completă.

-  NU există niciun studiu de specialitate acceptat care să ateste că purtarea măștii previne și apără de Sars-CoV-2 sau de orice fel de virus.

-  NU există nici o garanție asumată și prezentată de către „autorități” cu privirela riscurile sau reacțiile adverse ale purtării măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.

Masca aduce atingere procesului de învățare și exprimare, deoarece ascunde mimica feței, afectează pronunția, perturbă puternic procesul educațional și blochează comunicarea interumană, ceea ce în timp duce la alterarea capacității cognitive.

-  Astfel de măsuri produc un efect psihologic traumatizant asupra copiilor și implicit asupra viitorului acestora, prin săvârșirea abuzului emoțional de inducere a stării de frică față de:

- o eventuală îmbolnăvire proprie;

- a se face vinovat de îmbolnăvirea altora;

- autorități;

- excluderea socială.


10- NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru utilizarea, respectiv stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal ale noastre și/sau ale copiluluinostru, de către unitatea de învățământ, cabinetul medical și cel psihopedagogic sau orice alt departament din aceste unități, pentru nici un motiv și în nici un scop.

Singura stocare temporară de date personale permisă este aceea cu privire la documentele uzuale pentru înscrierea copilului în unitatea de învățământ, doar pe durata încare copilul frecventează respectiva unitate de învățământ.

Datele cu caracter personal la care facem referire și care pot fi folosite temporar sunt date exclusiv non-biometrice.

Referitor la datele biometrice, vă NOTIFICĂM că nu ne dăm consimțământul și vă interzicem prelevarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea lor către nimeni, indiferent despre cine și ce este vorba, pentru nici un motiv și în nici un scop. Orice act legislativ și/sau normativ adoptat și pus în executare în acest sens, este nelegal si anticonstituțional.

În eventualitatea schimbării unității de învățământ, dosarul cu documentele copilului în format fizic și/sau electronic vor fi remise familiei copilului și șterse din baza de date a unității de învățământ, după termenul procedural legal.

NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL și vă interzicem în virtutea autorității părintești și a Constituției României (art.26) să interveniți în viața intimă și privată defamilie, cerându-ni-se, atât nouă ca părinți, cât și copiilor la școală, să completeze formulare/chestionare cu întrebări și rubrici prin care se colectează informații despre viața intimă de familie. Obligația cadrelor didactice si a instituțiilor de învățământ este să asigure actul educațional, nu să culeagă informații despre viața personală.

NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru nici un fel de transmitere a datelor cu caracter personal către unitățile de sănătate publică, privată și/sau mixtă, către unitățile românești și/sau străine de oriunde din România sau din lume, care dețin în proprietate sau administrează servere în care se constituie, se prelucrează și se stochează baze de date cu caracter personal pentru construirea portofelului digital și/sau a altor instrumente de control individual al cetățenilor, de orice natură.

Fișele și lucrările didactice create de copil în timpul programului educațional vor fi colectate într-o mapă nominală a elevului, iar la sfârșitul anului școlar, în formă completă, ne va fi înmânată nouă, părinților copilului.

 11- Vă NOTIFICĂMcu privire la INTERZICEREA intrării PĂRINȚILOR în școală:

-Școala este o instituție publică, întreținută din bani de la bugetul de stat, sau din sponsorizări private, în funcție de tipul școlii, iar bugetul este alimentat din taxele și impozitele plătite de către noi.

-Școala nu estepenitenciar!

-Părinții, reprezentanții legali și/sau în funcție de situație, persoanele desemnate de către părinți sau reprezentanții legali, au dreptul de a avea acces necondiționat, ori de câte ori estenecesar, în școala în care copilul este înscris, având în vedere supremația autorității părintești căreia școala îi este subordonată.

Deoarece situația din școli se deteriorează pe zi ce trece, atât din punct de vedere al actului educațional, cât și din punctul de vedere al securității vieții copiilor, în multe situații școala a devenit un potențial factor de pericolpentru interesul superioral


copilului, pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a acestuia din punct de vedere psihologic, emoțional, afectiv, biologic, social, spiritual și identitar.

-Este dreptul părinților să verifice și să urmărească îndeaproape, la fața locului, mediul, condițiile și modul în care copiii își desfășoară activitățile extra familiale, implicit și cele școlare.

-Este dreptul părințilorde a cere și a primi informații complete cu privire la proprii copii, pentru perioada în care aceștia sunt încredințați unității de învățământ la care sunt înscriși.

-Este obligația conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice de a înlesni și a sprijini accesul liber al părinților în școală, punând la dispoziție toate informațiile cu privire la copil, de a elibera din oficiu și la cerere duplicate și/sau copii certificate, conform cu originalul, după contracte, sau după orice document semnat de noi părinții, sau de către copil direct.

La fel și cu foile veline pe care ne-am trecut numele și semnătura, în virtutea încrederii în cadrul didactic coordonator al clasei din care face parte copilul, cu promisiunea că aceste foi vor fi atașate unui proces-verbal.

Inclusiv orice proces-verbal, fișă, chestionar, formular, regulament de ordine interioară etc., care privesc actul educațional, activitatea din școală a copiilor, securitatea vieții, a integrității și demnității acestora.

 

12- VĂ NOTIFICĂM că vă este interzis să cereți și să luați semnătura vreunui copil minor fără înștiințarea, informarea pentru ce și arătarea a ce conține exact înscrisul ce urmează a fi semnat de copil și fără încuviințarea expresă a părinților și/sau a reprezentantului legal pentru aceasta.

Copiii minoriNU au capacitate deplină deexercițiu.

Existența capacității de exercițiu este condiționată de existența discernământului, care la rândul său reprezintă aptitudinea psihică a persoanei de a avea reprezentarea consecințelor faptelor și a actelor pe care le întreprinde.

 13-  VĂ NOTIFICĂM că în eventualitatea în care ați obținut consimțământul nostru prin mijloace dolosive pentru orice este legat de copilul nostru cât timp acesta frecventează unitatea de învățământ la care este înscris, omițând să ne informați corect, complet, clar, fără echivoc, etic și moral, acest consimțământ este nul de drept.

Tot nul de drept este și consimțământul obținut de la noi, de către unitatea de învățământ prin omisiune de informație, prin intimidare, șantaj, amenințare, constrângerea sau inducerea faptului că este obligatoriu să semnăm contractul educațional, în formă standardizată, ce conține clauze impuse, precum și orice alt înscris, acord, refuz, formular, chestionar etc.

Amenințarea sau șantajarea părinților cu sancțiunea contravențională în caz de refuz sau ezitare de a semna contractul educațional sau orice alt înscris, este un abuz care atrage o contra-sancțiune legală, precum și nulitatea actului pentru vicierea consimțământului.

Un astfel de act întreprins de orice funcționar public, cadru didactic, cadru medical sau de către oricine, reprezintă un grav abuz în serviciu și nu numai, pentru cel care îl practică, atrăgând astfel răspunderea contravențională sau penală.

VĂ NOTIFICĂM că nimeni nu poate fi obligat să semneze vreun contract sau document.


Orice contract se negociază, se reformulează, se recadrează și se personalizează, după caz, până când părțile semnatare ajung la un acord unanim acceptat, iar pentru semnarea lui, acordul de voință este liber exprimat și neviciat.

Orice contract impuspentru a fi semnat, este nul de drept.

Este nelegal și anticonstituțional, în general, să se încadreze și să se sancționeze ca și contravenție refuzul de a se semna contractul educațional. Aici se încadrează și dispozițiile art.148 ind.1 lit.a) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Este motivată și legitimă lipsa noastră totală de încredere, ca părinți, în cei care se presupune că ar trebui să ne apere și să ne reprezinte interesele. Este vorba despre acea parte dintre cadrele didactice, medicale etc. care, indiferent de motivul personal avut, au ales să execute cu obediență și slugărnicie ordine aberante și nelegale, venite pentru punerea în aplicare a unor legi adoptate prin încălcarea flagrantă a Constituției României, prin sfidarea poporului român și nu în ultimul rând, prin sfidarea LUI DUMNEZEU.

 14-  VĂ NOTIFICĂM că săvârșiți un abuz prin aplicarea la ordin a măsurilor eronate din legi și acte normative anticonstituționale și care se încearcă cu obstinență a fi implementate, prin mijloace dolosive (viclene), folosindu-se manipularea și obținerea consimțământului nostru ca părinți prin:

-omiterea unei informări corecte, complete, clare, fără echivoc, în condiții de etică, moralitate, neutralitate și imparțialitate față de sistemul vădit nociv, cu privire la modul de desfășurare al actului educațional, la protecția copilului din toate punctele de vedere, la modul de abordare al relației familie-școală și la dispozițiile primite în acest sens pe circuitul Ministerul Educației, Inspectorate Școlare, Primării, școli și/sau alte entități de stat, private sau mixte;

-prin inducerea în eroare cu privire la scopul real al solicitărilor ce ne sunt adresate de a completa tot felul de contracte educaționale standard, adesea cu clauze impuse și vicii ascunse, fișe, formulare de acord sau de refuz pentru diferite situații, mai ales cu privire la proceduri medicale, vaccinare, participare la consilierea psihopedagogică, educație pentru sănătate, educație pentru viață, ideologii nefirești, chestionare etc., prin intermediul cărora suntem determinați noi și/sau copiii noștri să furnizăm tot felul de informații ce țin de viața intimă și privată a copilului nostru și a familiei, precum și de datele cu caracter personal. Ni se spune, direct sau indus, că este obligatoriu să semnăm. Astfel, se deschid porți pentru potențiale separări ale copiilor de familie, de subminare a autorității părintești prin tot felul de mijloace, precum și prin inocularea copiilor cu diverse ideologii prezentate atractiv, ca fiind necesare și care, în timp, produc efectul alienării acestora.

 

Ne adresăm cadrelor didactice - educatori, învățători, diriginți, precum și directorilor de unități de învățământ, medici, personal medical, consilieri psihologici, consilieri școlari, alt personal abilitat sau profesioniști din cadrul unităților de învățământ, astfel cum sunt definiți prin Legea învățământului preuniversitar, a normelor de aplicare și/sau prin intermediul altor acte normative în vigoare și care cuprind măsuri abuzive și/sau anticonstituționale.

 În eventualitatea în care veți recurge la astfel de mijloace, așa cum le-am menționat anterior, vă puneți în situația de culpă și de zădărnicire a accesului copilului nostru la actul de învățământ, iar în acest caz vă faceți vinovați atât de viciereaconsimțământului nostru, al părinților, prin toate mijloacele dolosive, cât și de discriminare, constrângere, amenințare, șantaj, hărțuire, manipulare, intimidare, abuz etc.


Pe cale de consecință, pentru toate motivele mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem cu drept și autoritate părintească să faceți astfel încât rolul școlii, al cadrelor didactice și al tuturor persoanelor implicate în actul de învățământ, precum și actul de învățământ în sine, să asigure cu adevărat educația socială, culturală și identitar-națională optimă pentru copii și o dezvoltate echilibrată și armonioasă a acestora, din punct de vedere biologic, psihologic, emoțional-afectiv și spiritual, în solidar cu familia.

 

În cazul în care veți ignora această notificare vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, interesul superior al copilului, autoritatea părintească, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Astfel ne forțați,contrar voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale împotrivaoricărei persoane și/sauinstituții de stat sau privatecare se fac vinovate de această împrejurare.

 Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră cu privire la:

-aplicarea dispozițiilor excesive și abuzive date prin legi și acte normative anticonstituționale, așa cum am arătat în cuprinsul prezentului document,

-situația de fapt creată în școli prin impunerea aplicăriidispozițiilor excesive și abuzive date prin legi și acte normative anticonstituționale,

-prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții copiilor, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.

 

SOLICITĂM înregistrarea prezentei notificări și comunicarea oficială, de îndată,a numărului de înregistrare alocat, prin aplicarea pe un duplicat sau copie a documentului depus a ștampilei unității de învățământ cu numărul de înregistrare acordat și cu semnătura reprezentantului legal, în original.

 

Vă informăm că în temeiul dispozițiilor imperative ale art.51din Constituția României cu privire la dreptul la petiționare, coroborat cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.27/2002cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a primi și înregistra acest document și ulterior de a-l înainta spre știință persoanelor abilitate de a lua act și de a se conforma celor notificate în baza temeiului de drept invocat în preambul.

 

 

Data:                                                                               Semnătura: