ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În lumina noilor și noilor descoperiri istorice privind Mitropolia Tomisului avem onoare de a vă prezenta în exclusivitate o introducere în temă a Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului:


A identifica și a restitui posesorului de drept strălucirea cea dintâi, prin justa punere în valoare, este una dintre cele mai nobile preocupări ale misiunii de cercetător, cu atât mai mult cu cât obiectul investigației științifice este Creștinismul de expresie daco-romană, manifestat istoric în Biserica Scythiei Minor.

Una dintre caracteristicile distinctive ale Scythiei Minor, care a influențat constant comportamentul misionar al Bisericii dobrogene este, fără doar și poate, poziționarea sa geografică. Însă realizarea primei (și, până acum, singurei) legături trainice și neîntrerupte între Est și Vest, într-un sistem teologic unitar, bine articulat și validat de pleroma Bisericii universale, alcătuit din unirea perfect funcțională, însă fără dizolvare ori contopire, a atâtor elemente contradictorii - a reflexivității grecești (aflată în permanentă neliniște și mișcare de auto-depășire) cu pragmatismul roman (ancorat în fapta imediată și în corelațiile juridice ale acesteia), a poeziei mistice siro-palestiniene cu asceza cea mai severă a anahoreților pustiului Nitriei ori ai Tebaidei din Egipt, între dominanta sentimentalist-abisală a gândirii slave și setea apriorică de echilibru a poporului român, care o temperează pe cea dintâi – sub acoperișul generos al Dobrogei/Scythiei/Diciei/Daciei pontice, ca „patrie a națiunilor”, nu s-ar fi putut realiza fără elementul uman, atât de vechi și de valoros, reprezentat de populația acestor ținuturi.

Descendenții acestei populații au fost și sunt în stare să construiască acea punte între mentalități și condiții altfel ireconciliabile1.

Recentele studii au scos la iveală surse principale ale Istoriei Bisericii Universale referitoare la ierarhul Scythiei Minor, Marcus Tomensis, unul dintre cei 318 purtători de Duh Sfânt Părinți de la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), care apare în documentele respective cu titulatura de metropolitanus.

Aceste surse, pe care le descriem succint, sunt:

  1. Codexul 212, aflat în Erzbischöfliche Diözesan - und Dombibliothek din Köln, este un manuscris Dionysius Exiguus (470-544), datat a fi de la mijlocul secolului VI2.

în care sfântul cărturar traduce din greacă în latină Canoanele Sinodului de la Niceea și oferă și o listă a ierarhilor participanți. În lista ierarhilor din dioceza Daciase află numele lui Marcus metropolitanus, al doilea dupăProtogenes, mitropolitul Sardicei3.

  1. Manuscrisul 671, aflat în Bibliothèque Carnegie de Reims4, este un rescript din anul 801 și cuprinde o Collectio Canonum precum și lista participanților la Sinodul I Ecumenic, Marcus metropolitanusfiind și el menționat, tot în dioceza Dacia.

  2. Manuscrisul Vat. Lat. 7222 se află în Biblioteca Vaticanului5. Este un rescript, datat 800-850. Marcus este menționat în mod identic precum în manuscrisele de mai sus. FOTO:

  3. Laud. Misc. 421 (S. C. 893), anul 875 (Oxford, Bodleyan Library)6. Conține Collectio canonum Dionysio-Hadriana cu menționarea în lista Părinților niceeni a lui Marcus metropolitanus. FOTO:

  4. M. p. th. f. 72, Fulda, anul 851 (Julius Maximilians Universität Würzburg)7. Este vorba tot de Collectio canonum Dionysio-Hadriana în care se află, în traducere, Canoanele Sinodului de la Niceea din anul 325, urmate de lista sfinților ierarhi care au participat la vestitul Sinod. Provincia Daciaeste reprezentată de același vestit Mitropolit Marcus al Tomisului.

Titulatura de mitropolit nu trebuie să pară nici neadecvată, nici exagerată pentru acea epocă. Tocmai la Sinodul I Ecumenic s-a procedat la recunoașterea și generalizarea prin lege a formei de organizare bisericești mitropolitane8.

Astfel toate episcopiile unei regiuni administrativ-teritoriale mai mari (gr. eparchia; lat. provincia) au fost așezate sub conducerea ierarhului care păstorea în cetatea de scaun a provinciei respective. „Ca atare, cel puțin pentru documentele Sinodului I ecumenic, printr-o eparhie bisericească trebuie înțeleasă o mitropolie, iar nu o simplă episcopie, cea din urmă cuprinzând doar teritoriul unei cetăți9.

În canoanele 4-7 ale Sinodului I Ecumenic sunt stipulate principalele trăsături ale unei mitropolii, dintre care amintim principiul canonic al păstrării (respectării) întâietăților (privilegiilor) și a demnității (vredniciei) dobândite pentru totdeauna de către un scaun mitropolitan, indiferent de faptul că un alt centru episcopal poate căpăta, de-a lungul timpului, o mai mare influență (I Ec. 6-7)10.

Șirul mitropoliților Tomisului, început de Marcus Tomensis metropolitanus la începutul secolului al IV-lea, a continuat neînterupt în perioada medievală, chiar și după crearea themei Paristrion (Paradounavon), în 971, de către împăratul bizantin Ioan Tzimisches, cu capitala la Dorostolon (Silistra)11.

Cele două sigilii aparținând mitropoliților de Tomis Anicet (sec. X-XI) și Vasile (sec. XI) arată că „paralel cu mitropolia nou înființată la Dorostolon, capitala themei Paristrion, a continuat să existe mitropolia vechii capitale Tomis, ambele depinzând direct de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol12, ierarhii păstrând titulatura consacrată de „mitropolit de Tomis” iar nu de Constantia, cum avem dovada sigură că se numea, în veacul al X-lea, reședința Scythiei Mici13.

Anul răscoalei Asăneștilor (1186) a adus cu sine desființarea themei Paristrion și, odată cu ea, pierderea influenței exercitate timp de secole de către mitropoliții Tomisului.

Însă Dobrogea nu a fost nicicând lipsită de mitropolie, fiindcă, mai ales după 1204, un mitropolit în dependență canonică de patriarhul de Niceea, funcționa în scaunul de Vicina (Dicina), o cetate situată pe o insulă a Dunării (identificată astăzi cu certitudine la Păcuiul lui Soare), la patruzeci de mile de vărsarea fluviului în Marea Neagră.

De la recucerirea Constantinopolului de la latini, în 1261, până la 1359, când ultimul mitropolit de Vicina, Sfântul Iachint este transferat la Curtea de Argeș, în calitate de mitropolit al Țării Românești, mitropoliții Vicinei au păstorit în Dobrogea ca și continuatori firești ai mitropoliților de Tomis14.

Descoperirea adevăratei titulaturi a ierarhului Marcus al Tomisului15, aceea de mitropolit, recunoscut la Primul Sinod al întregii lumi creștine, ridică, prin vechimea și demnitatea scaunului de Tomis, prestigiul istoric, național, eclesial și european al României și al Bisericii Ortodoxe Române.

De ce? Pentru că realizarea primei unități de gândire a lumii creștine, întemeiată atât pe marea poruncă misionară a Bisericii (Matei 28, 19-20) cât și pe nevoia unor măsuri comune de apărare împotriva adversarilor credinței, s-a conturat la Niceea, în 325.

Totul a început în 325, la conciliul de la Niceea, convocat de împărat, continuând cu alte șase reuniuni, pînă în 787. Să lăsăm la o parte faptul material și de civilizație că secole întregi s-au putut organiza — în marginea unei Europe aflate în plin haos și a unei lumi arabe de nomazi — asemenea reuniuni ce întruneau conducători spirituali până și din Spania ori Franța, ceea ce dovedea existența unui sistem sigur de contacte și comunicări, controlul drumurilor, buna administrație și birocrație, într-un cuvânt civilizația de care avea să facă mai târziu atâta caz Vestul. Să întârziem însă o clipă asupra dezbaterilor de idei, care în acel ceas au avut, cum era firesc, un caracter pur religios, dar ale căror reverberații, la început filozofice, s-au transmis întregii culturi europene, chiar dacă în chip neștiut, până și sistemelor de valori profane și antireligioase, autorizându-ne astfel să susținem că în anul 325 începe în chip hotărât o cultură nouă16.

Întreaga lume creștină, având drept călăuză și unic mijloc de sfințire Biserica, Trup al lui Hristos în care toți cei botezați sunt încorporați fără a fi desființați, uniți într-o ființă (umanitatea îndumnezeită a lui Hristos) fără a li se știrbi, în vreun fel, liberul arbitru, puternic legați printr-o ierarhie însă de neînlocuit ca individualități, își va consolida neîncetat menirea de a oglindi pe pământ împărăția cerurilor.

Europa începe la 325 cu Conciliul de la Niceea. Dă modelul. Europa faustică va pieri cum s-a spus, dar cea a pluralității de-o-ființă, nu. Nordicii s-au substituit Europei la anul 1000 și au dinamizat-o. Dar ea rămâne cea trinitară. Aceasta a operat în fond. Creștinismul e ”religia religiilor” și Europa ”cultura culturilor17.

Adunarea credincioșilor din Dobrogea a primit cu mult entuziasm toate aceste dovezi oferite de către cercetătorii români și străini reuniți în demersul dezvăluirii adevărului istoric despre mitropolia Tomisului. Oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, atât credincioși ortodocși cât și cei de alte confesiuni, toți locuitori ai Dobrogei, au solicitat în repetate rânduri Arhiepiscopiei Tomisului să ia atitudine în favoarea singurei provincii istorice a României care, în mod paradoxal, nu are un scaun mitropolitan pe teritoriul său și nici un institut patronat de Academia Română care să se dedice studiilor dobrogene.

Glasurile cele mai puternice vin, așa cum era de așteptat, în întâmpinarea unor năzuințe drepte, bazate pe argument istoric, canonic și teritorial-numeric, dar acestea până la momentul de față, din variate motivații, nu au primit răspunsul cuvenit. Acest lucru a creat o rană grea în conștiința dobrogenilor, văduviți și disprețuiți în încercarea lor de a fi în același rând cu restul provinciilor istorice românești.

Orice demers de susținere a reactivării mitropoliei Tomisului este în interesul națiunii române și al populației din Dobrogea. Orice susținere contribuie decisiv la restabilirea unui act de dreptate și la eliminarea definitivă a discriminării cetățenilor din Dobrogea în raport cu conaționalii lor din toate regiunile istorice ale României, care au centre mitropolitane pe teritoriul lor.

Aprobăm, așadar, cu bucurie și binecuvântăm cu emoție misiunea grupului de cărturari dedicați completării „paginilor albe” ale istoriei poporului român și a Bisericii sale, cu rădăcini sigure în străbuna mitropolie a Tomisului, demers concretizat prin buchetul de documente culese din marile biblioteci. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți iubitorii adevărului și ai dreptății istorice a celui mai vechi pământ românesc.

TEODOSIE,

 

Arhiepiscopul Tomisului

 

 

1Costin Miron, „Biserica în Scythia Minor în secolele IV-VI”,Revista Transilvania4-5 (2007), pp. 4-10.

2Monumenta Romaniae Historica, vol. 810.

3Sardica/Serdica (Sofia, Bulgaria) a fost aleasă drept capitală a diocezei Dacia, de către însuși Sfântul Împărat Constantin, ca urmare a noii sale organizări administrativ-teritotriale. Interesant este faptul că Dacia constantiniană cuprindea teritoriile vechilor provincii: Moesia Superior, Moesia Inferior, Scythia Minor, Dacia aureliană, Macedonia, Tesalia, Bosporus. Acestora li se adăuga Gothia (Dacia carpato-danubiană), al cărei episcop Teofil este și el menționat, penultimul, tot în lista ierarhilor din dioceza Dacia.

4Monumenta Romaniae Historica, vol. 817.

5Monumenta Romaniae Historica, vol. 821.

6Monumenta Romaniae Historica, vol. 822.

7Monumenta Romaniae Historica, vol. 824.

8I.N. Floca, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, București, 1990, p. 175; M. Ciucur, „Principiul adaptării unităților teritoriale bisericești la împărțireaadministrativ-politică de stat în secolele I-VI”, în: Mitropolia Moldovei și Sucevei, LIII (1977), 7-9, p. 562; H. Leclercq, „Épiscopat”, în:Dictionnaire d᾽archéologie chrétienne et de liturgie (DACL), V/1 (Encaustique-Feux), Paris, 1922, col. 234; F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Bizantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge, Massachusets, 1958,pp. 6-8; O. Pasquato, „Provinces ecclésiastiques”, în: Angelo Di Berardino (ed.) Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien (DECA), II (J-Z), Cerf, 1990, pp. 1822-1823.

9I. Holubeanu, „Dependența canonică a Tomisului în secolul al IV-lea”, în: Emilian Popescu; pr. Viorel Ioniță (ed.), Cruce și misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena - promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii, vol. II, Ed. Basilica, București, 2013, p. 617.

10I.N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, Sibiu, 1992, pp. 53-54.

11P. Diaconu, „Despre organizarea eclesiastică a regiunii Dunării de Jos (ultima treime a secolului X - secolul XII)”, în Studii Teologice, XLII (1990), nr. 1, pp. 113- 120.

12I. Barnea, „Noi date despre mitropolia Tomisului”, în Pontica, 24, 1991, p. 281.

13Ibidem.

14Ibidem.

15În Codex Parisinus 3838 , Marcus al Tomisului apare cu numele Marcostomes. A se vedea: E. Honigmann, „La liste originale des Pères de Nicée”, în: Byzantion, 14 (1939), 1, pp. 39-40; C. Auner, „Dobrogea”, în: DACLIV/1, col. 1241, n. 1; J. Zeiller, „Sur un point de géographie ecclésiastique ancienne: le prétendu évêché danubien de Coméa”, în:Cinquantenaire de l᾽école pratique des Hautes Études. Mélanges de la Section dessciences historiques et philologiques, Paris, 1921, pp. 102-104.

16Constantin Noica, Modelul cultural european, Ed.Humanitas, București, 1993, p.64.

17Constantin Noica, Jurnal de idei, Ed.Humanitas, București, 1990, p.337.