ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


După ce în spațiul public au apărut, pe surse, mai multe versiuni ale proiectului de lege privind vaccinarea, Ministerul Sănătății a difuzat ieri versiunea oficială a formei finale a inițiativei legislative.

Ce vor păți părinții care, din diverse motive, nu vor să-și vaccineze copiii? Conform art.21 alin.(4) din proiectul de lege, părinții care refuză vaccinarea trebuie să menționeze în scris acest lucru.

Când copilul este înscris într-o unitate de învățământ sau într-o altă colectivitate, părintele trebuie să prezinte o adeverință emisă de către medicul de familie, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii. Ȋn cazul în care copilul nu e vaccinat și nu există contraindicații medicale definitive pentru anumite vaccinări, unitatea de învățământ are obligația de a sesiza Comisia Județeană de Vaccinare (CJV) în maximum 30 de zile de la data intrării copilului în colectivitate.

Mai departe, CJV convoacă părinții, în vederea consilierii. Cel puțin o dată la 3 luni, până la acceptarea „planului de recuperare”. Tot CJV monitorizează cazul, până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei.

Dacă părintele refuză să meargă cu copilul la medicul de familie „pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii” (n.r. – ocazie cu care poate depune refuzul scris) și nici nu se prezintă, atunci când este convocat, la Comisia Județeană de Vaccinare, pentru consiliere, el primește mai întâi un avertisment (n.r. - ?!). 

Apoi, CJV sesizează Inspecția de Stat din cadrul direcțiilor de sănătate publică, iar pentru „a doua și următoarele constatări ale abaterii” (n.r. - neprezentare la medicul de familie și la CJV), poate primi o amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Premierul Mihai Tudose vorbește despre „decăderea din drepturile părintești”. Conform art.40, lit. l) din proiectul de lege al Ministerului Sănătății, după 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate de învățământ, în cazul copilului care nu are schema de vaccinare completă CJV poate sesiza „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu privire la existența unei suspiciuni încălcare a drepturilor copilului de către părinți sau reprezentanți legali ai copilului”. Mai departe, doar DGASPC-urile decid dacă „suspiciunile” sunt întemeiate și dacă se impune sau nu sesizarea instanței judecătorești.
 
Ȋn încercarea de a forța acceptul părinților, Ministerul Sănătății a introdus în proiectul de lege o dublă sancționare a acestora. Astfel, pe lângă amenda cuprinsă între 1.000 și 2.500 lei (prevăzută de art. 71, alin.3, pct.3), există și o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, ce poate fi aplicată părinților pentru nerespectarea art. 68 (n.r. – adică, neprezentarea cu copilul la medicul de familie și neprezentarea părintelui la Comisia Județeană de Vaccinare), însă doar în cazul în care s-a aplicat măsura de la art. 40 lit. e) și f) (n.r. - Comisiile județene de vaccinare consiliază cel puțin o dată la 3 luni părinții, până la acceptarea planului de recuperare, și stabilesc un plan de recuperare).  
   
Formularea textului de lege este ambiguă, pentru că, dacă CJV „a aplicat măsura” și a consiliat părinții, înseamnă că aceștia din urmă și-au respectat obligația de a se prezenta în fața Comisiei și, prin urmare, nu au de ce să fie sancționați...

Ce sancțiuni prevede proiectul de lege privind privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România

Conform art.71 alin. (1) din proiectul de lege, „nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 59 constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Colegiul Farmaciștilor din România și Colegiul Medicilor Dentiști”.

Art.59 - Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele obligații:
a) să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare;
b) să prescrie vaccinarea pentru pacienții din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în
monitorizarea lor clinică.

Potrivit art.71 alin. (2) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează conform legii „nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor, prevăzute de prezenta lege, de către instituțiile și comisiile” următoare:
a) Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă de decizie în domeniul vaccinării;
b) Institutul Național de Sănătate Publică;
c) Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cea a Municipiului București;
d) Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) Ministerul Educației Naționale;
f) Inspectoratele Școlare Județene și unitățile de învățământ;
g) Autoritățile administrației publice locale;
h) Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
i) Colegiul Medicilor din România;
j) Ordinul Asistenților Medicali din România;
k) Colegiul Farmaciștilor din România;
l) Colegiul Medicilor Dentiști din România;
m) furnizorii de servicii medicale de vaccinare;
n) părinții sau reprezentanții legali ai minorilor, precum și persoanele fizice cu vârste mai mari de 18 ani, eligibile la vaccinare;
o) Comisiile de vaccinare județene și respectiv a Municipiului București;
p) GTCAV.

Conform art.71 alin.(3), „constituie contravenții nerespectarea obligațiilor prevăzute la următoarele articole, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, reprezintă infracțiuni și se sancționează contravențional cu:

1. cu avertisment cele prevăzute la art. 50 literele b), c), d), e), h), art. 53-54, art.55 literele b), e), art. 56-57, art.58 alin. (1), art. 62-63, art.65 lit. a), b),d), art. 66, art.68 la prima constatare a abaterii

Art.50 - Furnizorii de servicii medicale de vaccinare au următoarele obligații:
b) să presteze servicii medicale de vaccinare dacă au în structură personal medical cu atribuții în Calendarul Național de Vaccinare înregistrați în RENV de către Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București;
c) asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP;
d) asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor;
e) asigură dotarea cu medicamente și instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate;
h) trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin.
 
Art.53 - Personalul medico-sanitar al furnizorilor care nu sunt înregistrați în RENV, dar care administrează vaccinuri în situații epidemiologice speciale persoanelor care nu se află în lista proprie, are obligația să informeze medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.

Art.54 - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare. 

Art.55 - Medicii de familie au următoarele obligații: 
b) să pună la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat ;
e) să comunice Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau perosana responsablă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare;

Art.56 - La luarea în evidență a nou-născutului, medicul de familie are obligația să informeze părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.

Art.57 - (1) Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23, se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale.
(2) Obligația de a colecta și a pune la dispoziția medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alți furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creșterea și educarea copilului.
(3) În raport de datele și informațiile deținute sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate „antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau „antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei” sau sintagma „nevaccinat”. 

Art.58 - (1) Cu excepția situațiilor epidemiologice speciale, declarate prin Ordinul ministrului sănătății, este interzisă desfășurarea de servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

Art.62 - Unitățile de învățământ precum și alte instituții în care sunt colectivități de copii au următoarele obligații potrivit prezentei legi:
a) să efectueze informarea copiilor cu privire la vaccinare,
b) să solicite documentele prevăzute la art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26;
c) să transmită Comisiei Județene de Vaccinare și celei a Municipiului București din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;
d) să ofere părinților sau altor reprezentanți legal, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinați din cadrul școlii.

Art.63 - Informarea prevăzută la art.53 se va efectua cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ sau din direcțiile de sănătate publică în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect biologie, anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție. 

Art.65 - Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
a) să solicite documentele prevazute la art. 23-24, art. 25 alin. (1), după caz, pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-o instituție/unitate de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori în centre de zi;
b) să comunice Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;
d) să ofere servicii de consiliere pentru familie precum și alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile identificate;

Art.66 - Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au următoarele atribuții:
a) să ia măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;
b) să ia măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică;
c) să identifice, la solicitarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București, piedicile întâmpinate de către părinți sau alți reprezentanții legali în calea vaccinării și să ofere consiliere acestora;
d) să transmită trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

Art.68 - Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului au următoarele obligații:
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii;
b) să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului București.

2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la art art. 50 literele b), c), d), e), h), art.53-54, 55 literele b), e), art. 56-57, art. 58 alin. (1), art.63, art 65 lit. d), art.66 la a doua constatare a abaterii, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancțiunii de la punctul 1.

Art.50 - Furnizorii de servicii medicale de vaccinare au următoarele obligații:
b) să presteze servicii medicale de vaccinare dacă au în structură personal medical cu atribuții în Calendarul Național de Vaccinare înregistrați în RENV de către Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București;
c) asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP;
d) asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor;
e) asigură dotarea cu medicamente și instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate;
h) trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin.

Art.53 - Personalul medico-sanitar al furnizorilor care nu sunt înregistrați în RENV, dar care administrează vaccinuri în situații epidemiologice speciale persoanelor care nu se află în lista proprie, are obligația să informeze medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.

Art.54 - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare. 

Art.55 - Medicii de familie au următoarele obligații: 
b) să pună la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat ;
e) să comunice Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau perosana responsablă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare;

Art.56 - La luarea în evidență a nou-născutului, medicul de familie are obligația să informeze părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.

Art.57 - (1) Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23, se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale.
(2) Obligația de a colecta și a pune la dispoziția medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alți furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creșterea și educarea copilului.
(3) În raport de datele și informațiile deținute sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate „antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau „antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei” sau sintagma „nevaccinat”. 

Art.58 - (1) Cu excepția situațiilor epidemiologice speciale, declarate prin Ordinul ministrului sănătății, este interzisă desfășurarea de servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

Art.63 - Informarea prevăzută la art.53 se va efectua cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ sau din direcțiile de sănătate publică în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect biologie, anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție. 

Art.65 - Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
d) să ofere servicii de consiliere pentru familie precum și alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile identificate;

Art.66 - Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au următoarele atribuții:
a) să ia măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;
b) să ia măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică;
c) să identifice, la solicitarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București, piedicile întâmpinate de către părinți sau alți reprezentanții legali în calea vaccinării și să ofere consiliere acestora;
d) să transmită trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevăzute la art. 62, art. 64 alin (1), art. 65 literele a), b), art. 66 lit. d) și art 68 la a doua și următoarele constatări ale abaterii.

Art.62 - Unitățile de învățământ precum și alte instituții în care sunt colectivități de copii au următoarele obligații potrivit prezentei legi:
a) să efectueze informarea copiilor cu privire la vaccinare,
b) să solicite documentele prevăzute la art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26;
c) să transmită Comisiei Județene de Vaccinare și celei a Municipiului București din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;
d) să ofere părinților sau altor reprezentanți legal, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinați din cadrul școlii.

Art.64 - (1) Pe perioada existenței unor epidemii declarate potrivit prezentei legi în baza notificării transmise de către direcția de sănătate publică în raza teritorială a căreia funcționează instituția de învățământ sau unitatea în care există o colectivitate se suspendă participarea la cursuri sau la alte forme de participare colectivă a copiilor care nu sunt vaccinați potrivit Calendarului Național de Vaccinare.
(N.r. – proiectul de lege nu prevede vreo sancțiune pentru prima abatere)

Art.65 - Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
a) să solicite documentele prevăzute la art. 23-24, art. 25 alin. (1), după caz, pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-o instituție/unitate de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori în centre de zi;
b) să comunice Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;

Art.66 - Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au următoarele atribuții:
d) să transmită trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

Art.68 - Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului au următoarele obligații:
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii;
b) să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului București.

4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, art. 66 lit. a, b) începând cu a doua constatare a abaterii.

Art.66 - Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au următoarele atribuții:
a) să ia măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;
b) să ia măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică;

5. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la:  
i. - art. 50 literele b), c), d), e), h), art. 53-54, art.55 literele b), e), art. 56-57, 58 alin. (1), la a treia constatare a abaterii, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancțiunii de la punctul 2,

Art.50 - Furnizorii de servicii medicale de vaccinare au următoarele obligații:
b) să presteze servicii medicale de vaccinare dacă au în structură personal medical cu atribuții în Calendarul Național de Vaccinare înregistrați în RENV de către Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București;
c) asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP;
d) asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor;
e) asigură dotarea cu medicamente și instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate;
h) trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin.  

Art.53 - Personalul medico-sanitar al furnizorilor care nu sunt înregistrați în RENV, dar care administrează vaccinuri în situații epidemiologice speciale persoanelor care nu se află în lista proprie, are obligația să informeze medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.

Art.54 - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare. 

Art.55 - Medicii de familie au următoarele obligații: 
b) să pună la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat ;
e) să comunice Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau perosana responsablă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare;

Art.56 - La luarea în evidență a nou-născutului, medicul de familie are obligația să informeze părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.

Art.57 - (1) Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23, se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale.
(2) Obligația de a colecta și a pune la dispoziția medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alți furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creșterea și educarea copilului.
(3) În raport de datele și informațiile deținute sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate „antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau „antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei” sau sintagma „nevaccinat”. 

Art.58 - (1) Cu excepția situațiilor epidemiologice speciale, declarate prin Ordinul ministrului sănătății, este interzisă desfășurarea de servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

5. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la:  
ii. - la prima și următoarele constatări ale abaterii pentru art. 68 în cazul în care s-a aplicat măsura de la art. 40 lit. e și f)

Art.68 - Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului au următoarele obligații:
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii;
b) să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului București.

Art.40 - Comisiile județene de vaccinare precum și Comisia de Vaccinare a Municipiului București au următoarele atribuții:
e) iau în evidență copilul nevaccinat, consiliază cel puțin o dată la 3 luni părinții sau ceilalți reprezentanți legali ai minorilor care trebuie vaccinați, până la acceptarea planului de recuperare;
f) stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta și monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei;

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Direcțiile de Sănătate Publică județene și a municipiului București prin inspectorii sanitari de stat și asistenți inspectori sanitari.
(5) Contravențiilor din cuprinsul prezentei legi le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Cap. IV din Titlul I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(6) GTCAV și Comisia de Vaccinare Județeană sau a Municipiului București sesizează autoritățile publice competente cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru eventuale fapte de natură penală, în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta lege. 

Conform art.11, alin. (1) din Ordonanța 2/2001 (actualizată) privind regimul juridic al contravențiilor, „caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită”. 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews