ActiveNews prezintă studiul intitulat „Învățătura de credință ortodoxă despre sexualitate și procreere”, lucrare al cărei autor este un reputat teolog român care dorește să rămână anonim.
 
Prima parte este disponibilă aici. Iată partea a II-a: 
 
Prima mențiune biblică pe această temă o găsim în Facerea 1, 28: „Și Dumnezeu a zis: Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți.”
Desigur semnificația acestui verset este atât una literală cât și una duhovnicească: poate însemna atât „creșteți numeric” cât și înmulțiți-vă și creșteți duhovnicește.”
 
Prima relație trupească menționată în Sfânta Scriptură este exprimată metaforic prin expresia „.... a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut pe Cain și a zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu". (Facerea 4, 1)
Această relație este heterosexuală și procreatoare.
În Facerea cap 4 sunt arătați și urmașii lui Cain și Abel, apoi în cap. 5 – numele patriarhilor de la Adam până la Noe.
Actul procreerii este posibil prin însuși actul creației și pentru a-i releva importanța esențială Sfânta Scriptură înșiră descendenți de la Adam prin numele lor și succesiunea generațiilor. Căci nu este șansă și lucrare mai mare a unui om, decât „să facă alt om.”

Există mai multe pasaje în Biblie când neputința procreerii este vindecată miraculos de Dumnezeu, firea este depășită, forțată, pentru ca descendența să fie înfăptuită și profețiile împlinite. (Facerea 18, 10): Zis-a Unul: "Iată, la anul pe vremea asta am să vin iar pe la tine și Sarra, femeia ta, va avea un fiu". .......; Ana, soția lui Elcana s-a rugat fierbinte la Domnul să-i dea un fiu și de va fi așa îl va da Domnului:  Atotputernice Doamne, Dumnezeule  Savaot, de vei căuta la întristarea roabei Tale și-ți vei aduce aminte de mine și de nu vei uita pe roaba Ta, ci vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi da Ție .... (I Regi 1, 11). Și așa s-a născut prorocul Samuel.
Ioan Botezătorul cel care trebuia și vroia să fie Înainte Mergător lui Hristos, s-a născut învingând legile firii (Luca 1, 11-15):
Și i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. 
Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. 
Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-l vei numi Ioan. 
Și bucurie și veselie vei avea și, de nașterea lui, mulți se vor bucura. 
Căci va fi mare înaintea Domnului .....

Pentru că un procent însemnat de homosexuali menționează în antecedentele lor incestul, iată ce zice Leviticul  despre însoțirile nelegiuite: 

Nimeni să nu se apropie de nici o rudă după trup, cu gândul ca să-i descopere goliciunea. (Leviticul 18, 6) 
Să nu te culci cu bărbat, ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune. ( Leviticul 18, 22)
Episodul „Sodoma și Gomora” arată ce au pățit homosexualii care nu s-au pocăit de păcatul lor:
Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. (Facerea 18, 20)
Pedeapsa pentru sodomie
        -  orbirea „de la mic până la mare” (Facerea 19, 11)
        -  ploaie de pucioasă și foc din cer  (Facerea 19, 24-28)
        -  stricarea cetăților, toate împrejurimile, toți locuitorii și toate plantele
Sodoma și Gomora a devenit o unitate de măsură a pedepsei pentru păcate grele:
        -  despre cei care nu îi vor pomeni pe apostolii trimiși de Domnul și nu vor asculta cuvintele lor: Mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei, în ziua judecății, decât cetății aceleia. (Matei 10, 14-15) 
Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta ....  Mai ușor va fi Sodomei și Gomorei, în ziua judecății, decât cetății aceleia. ( Marcu 6, 11)                                                          

În Romani cap 1, 25-27 este menționată cauza acestui păcat:

Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! 
Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci și femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; 
Asemenea și bărbații lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. 

Deoarece n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, și s-au închinat făpturii în loc să se închine Creatorului, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine.  (Romani 1, 28)
 
Dar cea mai mare tragedie pentru sodomiții nepocăiți este pierderea împărăției lui Dumnezeu:
.... Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții.
Nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (I Corinteni 6, 9-10)
Apostolul Paul îi amintește lui Timotei  că legea a fost dată pentru:
       -   cei fără de lege și răzvrătiți 
       -   necredincioși și păcătoși 
       -   necuvioși și spurcați
       -   ucigașii de tată și ucigașii de mamă
       -   desfrânați 
       -   sodomiți
       -   vânzătorii de oameni 
       -   mincinoși
       -   cei care jură strâmb      
       -   tot ce stă împotriva învățăturii sănătoase (I Timotei 1, 9-10)
Apostolul Petru scrie în II Petru cap. 2, 6  că Dumnezeu a osândit la nimicire cetățile Sodomei și Gomorei ca pildă nelegiuiților din viitor. 

Iar în versetul 7 și 8 scrie că Domnul l-a izbăvit pe dreptul Lot pentru că era chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiți și prin ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor lor nelegiuite.  
                                                             
Sexualitatea exprimă conform textelor biblice și patristice mai multe semnificații în funcție de modul cum este interpretată și practicată:
procreerea (Facerea 21, 1-2):  Apoi a căutat Domnul spre Sarra, cum îi spusese, și i-a făcut Domnul Sarrei, cum îi făgăduise.
Și a zămislit Sarra și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu. 
 
ferirea de păcatul desfrânării, înfrânarea: Dar din cauza desfrânării, fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său.
 
castitatea, curăția: hotărârea unui creștin de a nu avea relații sexuale, ca viață ascetică pentru Domnul și ca metodă de înaintare spre apropierea de Dumnezeu.
 
adulterul, desfrânarea, practicarea relațiilor trupești în afara căsătoriei binecuvântată prin Sfânta Taină a Nunții.
            Sodomiții care – după textul biblic – dați unor patimi de ocară (Romani 1,26) ... săvârșind rușinea (Romani 1, 27) ..... s-au închinat și au slujit făpturii, în locul Făcătorului (Romani 1, 25) ... i-a lăsat la mintea lor fără judecată ... (Romani 1, 28).
 
 Homosexualii sunt caracterizați de textul biblic astfel: (Romani 1, 29-31): Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări rele, bârfitori. (Romani 1, 29)
Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților.
Neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă.
 
Căsătoria monogamă caracterizează nunta creștină ridicată la rangul de Sfânta Taină comparată cu Biserica. Familia creștină este „mica Biserică” în care comuniunea dintre „cei doi” se desăvârșește prin procreere în comuniunea  „celor trei”, căci Hristos spune: unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. (Matei 18, 20)
 
Relațiile sexuale dintre doi soți nu sunt un scop în sine, nici metodă de a dobândi plăcere trupului, ci metodă de a nu cădea în desfrânare prin ispitirea Satanei din pricina neînfrânării voastre. 
(I Corinteni 7, 5).
 
În vremea Noului Testament, nu nașterea de prunci este motivul principal al împreunării ci ferirea de desfrânare.
 
Pr. Marc – Antoine Costa de Beauregard descoperă semnificații teologice și duhovnicești profunde al heterosexualității trăită în Sfânta Taină a Nunții în cartea „Heterosexualitatea și Homosexualitatea din perspectivă creștină”. (Ed. Christiana, București, 2004)
 
După modelul relației Dumnezeu – om când Creatorul și creatura fiind ființe deosebite prin natura lor își manifestă iubirea prin alteritate tot astfel bărbatul și femeia fiind ființe diferite prin genetică și antropologia lor cresc, trăiesc, se iubesc jertfelnic și procreează prin alteritatea lor. (Costa de Beauregard, Teologia sexualității: Heterosexualitatea și Homosexualitatea, Ed. Christiana, p.21)

„Bărbatul și femeia sunt totodată aceeași și alții după cum Dumnezeu și omul sunt totodată aceeași după chip și alții după fire.” (Costa de Beauregard, Teologia sexualității: Heterosexualitatea și Homosexualitatea, Ed. Christiana, p. 21)
 
Iubirea reciprocă este – paradoxal – generată și amplificată de diferență, pentru că are ca mecanism lucrător și eficient „ispita” cunoașterii. Despre Adam nu se spune în Sfânta Scriptură că a avut o relație trupească sau că s-a împreunat cu Eva, ci că ...  a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut pe Cain și a zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu". (Facerea 4, 1)
 
Pr. Costa de Beauregard spune că heterosexualitatea (desigur în Taina Nunții) este sfântă, căci este „simbolul existențial al alterității”. (p. 28)
Prin heterosexualitate s-a împlinit versetul „Creșteți și vă înmulțiți” ... (Facerea 1, 28)    
Prin heterosexualitate s-au născut prorocii, apostolii, poporul ales, apoi noul popor (creștin), sfinții, martirii.
În veacul viitor heterosexualitatea va dispărea in chip natural căci persoanele umane vor fi „ca  îngerii lui Dumnezeu în cer, căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită”. (Matei 22, 30)
 
Grăbirea sfârșitului lumii și venirea veacului viitor  se poate face pe două căi:
  • una îngerească prin voturile monahale, feciorie, abstinență, în care heterosexualitatea este „ca și când nu ar fi”.
  • Alta drăcească, demonică prin avorturi sau homosexualitate. 
 
Cel mai de preț cuvânt care se poate spune despre heterosexualitate, este formularea textelor biblice și a Sfinților Părinți: cunoaștere și iubire, întărirea Bisericii prin nașterea de noi mădulare în interiorul ei și educație creștină a fiilor Bisericii pentru a întări Biserica în fața porților iadului.
 
Educația pentru heterosexualitate este o misiune sfântă a creștinilor pentru a feri trupul fiecărei persoane și trupul Bisericii, de păcat și de riscul pierderii mântuirii.
 
„Homosexualitatea comportă pericolul morții” (Costa de Beauregard,op. cit., p. 36) deoarece conform textului de la Romani cap.1, homosexualitatea este consecința idolatriei, adică slujirea făpturii în locul Făcătorului. (Romani 1, 25) Atunci Dumnezeu „îi lasă la mintea lor, fără judecată”.(Romani 1, 28)
Și ce poate fi un dezastru mai mare decât acesta?
 
Studiile științifice au dovedit că homosexualitatea nu are un determinism genetic în sensul embriologic sau anatomic al cuvântului. Ea este un păcat care evoluează de la ispită la săvârșire și devine manifest prin slăbiciunea omului prin cucerirea sufletului și trupului lui de către diavol, prin tentațiile căderii așa cum în orice om nou născut există dispoziția spre cădere moștenită de la căderea protopărinților din Eden.
 
Costa de Beauregard: „Homosexualul este în mijlocul nostru ca un semn dureros al umanității dedate la păcatul idolatriei de sine. (op. cit. p. 63)
 
Promovarea homosexualității este o mentalitate păgână, precreștină, este o cădere „în păcat și în istorie”; uneori este păcat mai mare decât acela de a fi homosexual căci poate contribui la smintirea și „homosexualizarea” multor semeni nu doar a lui însuși.
 
Homosexualul botezat – adică „homosexualul creștin” s-a rupt de Hristos și de Biserică, adică și-a pătat (înnegrit) taina Botezului.
 
Din punctul de vedere al conceptului de medicină creștină, homosexualitatea este un păcat, adică o boală (o suferință) spirituală. Ea nu se încadrează, conform clasificărilor nosologice actuale în noțiunea de boală psihologică sau biologică.
 
Dar orice despărțire de Dumnezeu prin păcat este o boală (suferință) spirituală și - fără pocăință -  riscă moartea sufletului prin separarea de Dumnezeul lui.
 
În plus conform textului de la I Corinteni 3, 16 trupul este un templu al Duhului Sfânt și practica homosexuală lezează grav sacralitatea trupului, a templului.
 
Dar pentru că poartă în el de la Creație chipul lui Dumnezeu, care este incoruptibil și indestructibil, șansa lui de vindecare este absolută. Și metoda este una sigură: pocăința, lacrimile, asceză, renunțare la păcat.
 
Homosexualul are dreptul și șansa mântuirii  ca oricare alt om. Lui îi este accesibilă Împărăția prin Sfânta Taină a pocăinței.

Va urma