ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Ministrul Educației, Liviu Pop, a publicat pe contul său de Facebook Legea manualului școlar. „Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist", a scris ministrul, sfătuindu-i pe cei care în ultimii ani au umplut ghiozdanele copiilor cu maculatură inutilă să se potolească.


„Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist. Nu mă impresionează presiunea directă și/sau indirectă a celor care au făcut ghiozdanul elevilor plin de maculatură inutilă în ultimii 5 ani, #insist să vă potoliți”, scrie ministrul Eeducației pe pagina sa de Facebook.

Conform programului de guvernare săptămâna viitoare vom avea în ședința de guvern PROIECTUL:

LEGEA MANUALULUI ȘCOLAR
 
Art. 1.(1) Prezenta lege reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar, ca bun de interes public.
(2) Ministerul Educației Naționale asigură, gratuit, în condițiile legii, manuale școlare de bază în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru disciplinele/modulele de pregătire aferente trunchiului comun, din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu și învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.
(3) Ministerul Educației Naționale asigură, în condițiile legii, manuale școlare de bază în limbile tuturor minorităților naționale de pe teritoriul României, precum și manuale adaptate gradului și tipului de dizabilitate ale elevilor cu deficiențe.
 
Art. 2. În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) manual școlar de bază - bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei aferente disciplinelor din trunchiul comun, realizată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.
b) bun de interes public – bunul destinat funcționării serviciilor publice sau cele care, prin importanța social – economică, valoarea culturală sau istorică fac parte din avuția națională și servesc intereselor generale ale societății sau ale colectivităților locale;
c) manuscris – varianta dactilografiată a propunerii de manual;
d) format letric – documentul imprimat (listat) pe un suport fizic de hârtie;
e) format pdf – document editat, procesat și transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) și a canalelor de transmisie electronice;
f) varianta digitală interactivă – document cu un conținut similar manualului școlar în format pdf și care cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare (exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme, simulări).
 
Art. 3. Utilizarea manualului se face în mod personalizat, de către elev, respectiv de către
cadrul didactic. Ca instrument de informare și de lucru al elevului, manualul reprezintă o resursă de învățare, care răspunde diferitelor interese, nevoi, ritmuri și stiluri de învățare. Pentru cadrul didactic manualul reprezintă un reper pentru proiectarea activității didactice, astfel încât demersul didactic să fie organizat în funcție de competențele, de activitățile de învățare și de conținuturile prevăzute de programa școlară.
 
Art. 4. Principiile pe care se fundamentează prezenta lege sunt:
a) principiul echității și egalității de șanse – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare, elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiind de manuale școlare gratuite, în condițiile legii;
b) principiul calității – în baza căruia manualele școlare sunt elaborate în conformitate cu standardele de referință și cu programele școlare în vigoare;
c) principiul relevanței – în baza căruia manualul școlar este principalul instrument de învățare ce răspunde nevoilor elevilor;
d) principiul eficienței – în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul recunoașterii și garantării persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;
f) principiul transparenței – concretizat în asigurarea vizibilității deciziilor privitoare la elaborarea, evaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestionarea manualelor școlare, prin comunicarea periodică și adecvată a acestor decizii;
g) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia.
 
Art. 5. Elaborarea manualelor școlare de bază se realizează de către autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, în vederea asigurării calității științifice.
 
Art. 6. Ministerul Educației Naționale achiziționează conceptul, conținutul manualului școlar de bază de la autori/grupuri de autori. Drepturile de proprietate intelectuală vor fi cesionate exclusiv, pe perioadă nedeterminată, către Ministerul Educației Naționale.
 
Art. 7. Evaluarea manuscriselor autorilor/grupurilor de autori se organizează de către Ministerul Educației Naționale prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației, în baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale.
 
Art. 8.(1) Manualele școlare de bază se prezintă astfel:
a) în format letric, la solicitarea scrisă a elevului/părinților/tutorelui/reprezentantului legal sau a profesorilor cu minimum 6 luni înaintea începerii anului școlar;
b) în format pdf;
c) în variantă digitală interactivă.
(2) Toate cele trei variante menționate la alin.(1) sunt proprietatea Ministerului Educației Naționale.
(3) Manualele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor putea fi accesate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.
 
Art. 9. Elaborarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar se realizează în oricare dintre următoarele situații:
a)au fost operate modificări la nivelul curriculumului național și/sau au fost introduse noi discipline/module de pregătire;
b)au fost elaborate programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;
c)există discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate;
d)au fost operate modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.
 
Art. 10. Înainte de reeditare, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți.
 
Art. 11. În situații excepționale, Ministerul Educației Naționale realizează reevaluarea unor manuale școlare aprobate, în vederea suspendării/retragerii temporare din uz a acestora.
 
Art. 12. (1) În toate unitățile de învățământ preuniversitar se utilizează manuale școlare aprobate de către Ministerul Educației Naționale.
(2) Regimul manualelor școlare, altele decât manualele școlare de bază, se reglementează prin metodologie elaborată de Ministerul Educației Naționale în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei legi.
(3) În procesul instructiv-educativ pot fi utilizate și alternative la manualul școlar de bază, aprobate în baza prevederilor alin.(2).
 
Art. 13. Utilizarea în manualele școlare pentru învățământul preuniversitar, de texte/ selecții din opere literare/nonliterare, fragmente din lucrări științifice, reproduceri, ilustrații, partituri este scutită de plata drepturilor de autor și se face cu menționarea sursei"

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews