ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


LEGEA UCRAINEI

Despre minoritățile naționale (comunitățile) din Ucraina

 

Rada Supremă a Ucrainei,

reieșind din interesele poporului ucrainean – ale cetățenilor Ucrainei de toate naționalitățile în ceea ce privește dezvoltarea unui stat suveran, independent, democratic, social, de drept,

bazându-se pe Constituția Ucrainei, Declarația Drepturilor Naționalităților Ucrainei, în conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale, ale Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, ale altor tratate internaționale privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, acordul cu privire la obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei,

aspirând la crearea condițiilor adecvate pentru realizarea și protecția drepturilor tuturor persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, pentru păstrarea și dezvoltarea identității lor lingvistice, culturale, etnice, religioase, pentru asigurarea dezvoltării lor depline ca parte a societății ucrainene,

respectând diversitatea culturală și încurajând dialogul intercultural cu scopul de a dezvolta înțelegerea reciprocă, respectul reciproc și cooperarea între toate persoanele care locuiesc în limitele teritoriului Ucrainei, indiferent de apartenența etnică, culturală, lingvistică sau religioasă a acestora,

asigurând egalitatea cetățenilor Ucrainei, indiferent de originea etnică a acestora,

consolidând națiunea ucraineană,

adoptă prezenta Lege cu scopul stabilirii particularităților relațiilor sociale privind asigurarea realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților (comunităților) naționale din Ucraina.

 

Capitolul I. PARTEA GENERALĂ

Articolul 1. Conceptul de minoritate națională (comunitate)

1. Minoritatea națională (comunitatea) a Ucrainei (denumită în continuare minoritate națională (comunitate)) este un grup permanent de cetățeni ai Ucrainei care nu sunt etnici ucraineni, trăiesc în mod tradițional pe teritoriul Ucrainei, în limitele frontierelor ei recunoscute la nivel internațional, uniți prin trăsături comune de ordin etnic, cultural, istoric, lingvistic și/sau religios, sunt conștienți de apartenența lor la aceasta, manifestă dorința de a păstra și de a-și dezvolta identitatea lingvistică, culturală, religioasă.

Minoritățile naționale (comunitățile) sunt părți componente, integrate și organice ale societății ucrainene.

Articolul 2. Legislația privind statutul juridic al persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților)

1. Legislația cu privire la statutul juridic al persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), este formată din Constituția Ucrainei, prezenta lege, alte legi, precum și acorduri internaționale ale Ucrainei, acordul cu privire la obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei.

2. Dacă printr-un tratat internațional al Ucrainei, acordul cu privire la obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei, stabilește alte norme decât cele care sunt prevăzute de prezenta lege atunci se aplică normele tratatului internațional.

Articolul 3. Garanții de stat în sfera realizării și/sau protecției drepturilor cetățenilor ucraineni care aparțin minorităților naționale (comunităților)

1. Statul garantează cetățenilor Ucrainei care aparțin minorităților (comunităților) (în continuare – persoane aparținând minorităților naționale (comunităților)), drepturile prevăzute de articolul 5 din prezenta lege.

2. Implementarea politicii de integrare de către stat presupune abținerea de la politici și practici de asimilare a persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), împotriva voinței lor și protejarea acestor persoane de orice acțiuni care vizează o astfel de asimilare.

3. Statul garantează persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), protejarea drepturilor, libertăților și intereselor lor apărate de lege în felul determinat de lege.

Articolul 4. Interzicerea discriminării

1. Persoanele aparținând minorităților naționale (comunităților) sunt egale în fața legii și au dreptul la protecție juridică egală.

2. Orice discriminare directă sau indirectă a persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) este interzisă.

Nu sunt considerate discriminare acțiunile care au scop legitim, justificat în mod obiectiv și care vizează eliminarea inegalității juridice sau faptice în ceea ce privește posibilitățile de a realiza drepturile și libertățile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților).

 

Capitolul II

DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (COMUNITĂȚILOR)

Articolul 5. Drepturile, libertățile și obligațiile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților)

1. Cetățenilor ucraineni, indiferent de originea lor etnică, de apartenența la minoritățile naționale (comunități) li se garantează drepturi civile, politice, sociale, economice, culturale și lingvistice egale și libertățile stabilite de Constituția Ucrainei.

2. O persoană aparținând unei minorități naționale (comunități), de asemenea are dreptul la:

1) autoidentificare;

2) libertatea asociațiilor civice și a întrunirilor pașnice;

3) libertate de exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de vorbire, de conștiință și de religie;

4) participare la viața politică, economică și socială;

5) utilizarea limbii minorității naționale (comunității);

6) educație, inclusiv în limbile minorităților naționale (comunităților);

7) păstrarea identității culturale a minorității naționale (comunității).

3. Lista drepturilor persoanelor aparținând  minorităților naționale (comunităților), definită de partea 2 a acestui articol, nu este exhaustivă. Acestor persoane li se pot acorda conform legii alte drepturi și libertăți.

4. O persoană aparținând unei minorități naționale (comunități) poate exercita drepturile și se poate bucura de libertățile garantate de prezenta lege, atât individual, cât și împreună cu alte persoane aparținând minorităților naționale (comunităților), pe teritoriul Ucrainei.

5. O persoană aparținând unei minorități naționale (comunități) este obligată să respecte Constituția Ucrainei și legile Ucrainei, să-și apere suveranitatea de stat și integritatea teritorială a Ucrainei, să respecte limba, cultura, tradițiile, obiceiurile, identitatea religioasă ale națiunii ucrainene și ale tuturor minorităților naționale (comunităților), precum și să promoveze integrarea minorității naționale (comunității) în societatea ucraineană.

6. Drepturile și libertățile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), pot fi limitate în conformitate cu legea, dacă o astfel de restricție este necesară într-o societate democratică.

La implementarea și/sau protejarea drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), este interzisă popularizarea sau propaganda statului terorist (stat agresor) și a autorităților acestuia, a regimului nazist totalitar rus, a simbolurilor invaziei militare a regimului totalitar nazist rus în Ucraina, a reprezentanților autorităților statului terorist (statului agresor) și a acțiunilor lor care creează o imagine pozitivă a statului terorist (stat agresor), justifică sau recunosc ca fiind legitimă agresiunea armată a Federației Ruse ca stat terorist împotriva Ucrainei, ocuparea teritoriului Ucrainei.

 

Articolul 6. Dreptul la autoidentificare

1. Fiecare cetățean al Ucrainei are dreptul de a decide în mod liber să fie considerat ca aparținând unei minorități naționale (comunități) (mai multor minorități naționale (comunități). O astfel de decizie sau exercitare a drepturilor în acest sens nu ar trebui să aducă prejudicii unei astfel de persoane. Nimeni nu poate fi obligat să-și declare statutul de persoană aparținând unei minorități naționale (În cazul în care o persoană trebuie să folosească drepturile garantate persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), este suficient să fie exprimată dorința de a folosi aceste drepturi.

2. Obligarea unui cetățean al Ucrainei, sub orice formă, să-și recunoască apartenența, refuzul sau schimbarea apartenenței la o minoritate națională (comunitate) este interzisă.

3. Un cetățean al Ucrainei are dreptul la propriul prenume, patronim și nume ținând cont de obiceiurile minorității naționale (comunității) căreia îi aparține.

În cazul în care, conform obiceiurilor minorității (comunității) naționale căreia îi aparține persoana, prenumele sau patronimicul nu sunt componente ale numelui, atunci în documentele care atestă identitatea, confirmă cetățenia ucraineană, statutul special al persoanei, în baza declarației scrise a persoanei, se indică doar componentele numelui, iar în certificatul de naștere – numele tatălui și al mamei.

Cetățenii Ucrainei au dreptul de a restabili în conformitate cu procedura stabilită numele, prenumele și patronimul lor național.

 

Articolul 7. Libertatea asociațiilor civice și a întrunirilor pașnice

1. Persoana care aparține unei minorități naționale (comunități) are dreptul conform legii să participe la crearea și desfășurarea activităților asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), la întruniri pașnice pentru implementarea și protejarea drepturilor și libertăților sale, pentru satisfacerea intereselor publice, inclusiv economice, sociale, culturale, lingvistice, ecologice și de altă natură, pentru integrarea ei în societatea ucraineană.

2. Participarea sau neparticiparea unei persoane care aparține unei minorități naționale (comunități), la o asociație civică a unei minorități naționale (comunități), nu poate constitui un motiv pentru limitarea drepturilor și libertăților ei prevăzute de Constituția și legile Ucrainei.

 

Articolul 8. Libertatea de exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de vorbire, de conștiință și de religie

1. O persoană care aparține minorității naționale (comunității) are dreptul la libertatea de respectare și exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de vorbire, de conștiință și de religie.

O persoană aparținând minorității naționale (comunității) are dreptul să colecteze, să păstreze, să utilizeze și să difuzeze liber informația în limba minorității sale naționale (a comunității) oral, în scris sau în alt mod.

2. O persoană care aparține minorității naționale (comunității) poate să manifeste orice religie sau să nu manifeste niciuna, poate să oficieze fără piedici în mod individual sau colectiv culte religioase și ceremonii rituale, poate să desfășoare activități religioase, poate să creeze organizații religioase în ordinea stabilită de lege.

 

Articolul 9. Participarea la viața politică, economică și socială

1. Persoanele aparținând minorităților naționale (comunităților) au dreptul de a participa la alegeri și referendumuri, de a alege și de a fi ales în organele puterii de stat și în organele locale de autoguvernare, au acces egal la serviciul public și la serviciul în organele locale de autoguvernare, precum și dreptul la participare egală la viața economică și socială a țării, inclusiv în ceea ce privește problemele legate de păstrarea și popularizarea culturii, tradițiilor și identității minorității naționale (comunității) căreia îi aparțin.

 

Articolul 10. Dreptul de a folosi limba minorității naționale (comunității)

1. O persoană aparținând minorității naționale (comunității) are dreptul la utilizarea liberă și neîngrădită a limbii minorității sale naționale (comunității) în mod privat și public, în formă orală și scrisă, în limitele care nu contravin legii.

2. Evenimentele publice organizate și realizate de persoane care aparțin minorităților naționale (comunităților) (întâlniri, conferințe, mitinguri, expoziții, cursuri de formare, seminarii, traininguri, discuții, forumuri, alte evenimente publice), pot fi desfășurate în limbile minorităților naționale (comunităților) respective.

3. Evenimente culturale-artistice, de divertisment și de spectacol, al căror organizator este o asociație civică a unei minorități naționale (comunități), se pot desfășura în limba minorității naționale (comunității) respective. Moderarea (conférence) unui astfel de eveniment poate fi realizată în limba minorității naționale (comunității) respective. Organizatorul la cererea vizitatorilor (spectatorilor)acestui eveniment asigură traducerea sincronă sau succesivă a moderării (conférence) în limba de stat, dacă o astfel de solicitare este primită cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea evenimentului.

Anunțurile, afișele, alte materiale informative despre evenimentele cultural-artistice și de spectacol pot fi dublate în limba minorității naționale (comunității) prin decizia organizatorilor acestora, ținând cont de cerințele prevăzute în părțile trei și cinci ale articolului 23 din Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat”.

4. Limbile minorităților naționale (comunităților) pot fi utilizate în mijloacele de informare în masă (mass-media) conform legii.

Minoritățile naționale (comunitățile) au dreptul de a crea în conformitate cu legea mijloace de informare în masă proprii (mass-media).

5. Asupra producției tipografice editate în limbile minorităților naționale (comunităților) din fonduri de la bugetele de stat și/sau locale nu se aplică cerința prevăzută de primul alineat din partea întâi a articolului 26 din Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat”.

La librăriile specializate, create pentru realizarea drepturilor minorităților naționale (comunităților), cerințele primului alineat din partea a doua a articolului 26 din Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat” nu se aplică.

6. La cererea unei persoane care aparține minorității naționale (comunității) de a i se oferi asistență de urgență poate fi folosită limba minorității naționale (comunității) dacă aceasta este acceptabilă (înțeleasă) pentru părți.

7. În localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane aparținând minorităților naționale (comunităților) sau în care astfel de persoane reprezintă o parte semnificativă a populației, plăcuțele cu denumirile oficiale ale organismelor de autoguvernare locală, întreprinderilor comunale, executate în limba de stat, pot fi dublate în limbile minorităților naționale (comunităților) printr-o hotărâre a consiliilor sătești, comunale, orășenești respective și se redau în partea dreaptă sau dedesubt.

8. În localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane aparținând minorităților naționale (comunităților) sau în care astfel de persoane reprezintă o parte semnificativă a populației, informațiile de interes general (anunțuri, care, printre altele, conțin o ofertă publică de încheiere a unui contract, plăcuțe informative, indicatoare, panouri, mesaje, inscripții și alte informații textuale, vizuale și audio amplasate public care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru a informa un număr nelimitat de persoane despre bunuri, lucrări, servicii, anumite entități comerciale, funcționari, angajați ai întreprinderilor sau autorităților de stat, organismelor locale de autoguvernare) sunt dublate în limba minorității naționale (comunității) printr-o hotărâre a consiliilor sătești, comunale, orășenești respective.

9. În localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane care aparțin minorităților naționale (comunităților) sau în care acestea reprezintă o parte semnificativă a populației, este permisă distribuirea materialelor electorale în limba de stat și dublate în limbile minorităților naționale (comunităților).

10. Particularitățile utilizării limbilor minorităților naționale (comunităților), în special, dar nu exclusiv, în furnizarea oricăror informații topografice, în comunicarea cu autoritățile, inclusiv atunci când se acordă asistență de urgență în localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane care aparțin minorităților naționale (comunităților) sau în care acestea reprezintă o parte semnificativă a populației, la cererea acestor persoane și dacă o astfel de cerere corespunde unor nevoi reale, sunt determinate de metodologia aprobată de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, care se bazează pe principalele prevederi ale Convenției Cadru a Consiliului Europei cu privire la protecția minorităților naționale și ale Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

 

Articolul 11. Dreptul la educație

1. Particularitățile utilizării limbilor minorităților naționale (comunităților) în procesul educațional sunt stabilitete de Legea Ucrainei „Cu privire la educație” și de legile speciale în domeniul specificat.

2. Statul promovează formarea și perfecționarea cadrelor didactice și științifico-didactice în domeniul limbilor minorităților naționale (comunităților).

3. Instituțiile private de învățământ care asigură obținerea studiilor medii generale complete  pe cheltuiala persoanelor fizice și/sau juridice, printre altele, cele care au fost fondate de societăți culturale naționale și de reprezentanți ai minorităților naționale (comunități), au dreptul de a alege liber limba procesului de învățământ (cu excepția instituțiilor de învățământ care primesc fonduri publice) și sunt obligate să asigure stăpânirea de către elevi a limbii de stat în conformitate cu standardele de stat.

 

Articolul 12. Dreptul la păstrarea identității culturale a minorității naționale (comunității)

1. Persoanele care aparțin minorităților naționale (comunităților) au dreptul la:

1) păstrarea și dezvoltarea identității lor culturale, lingvistice, religioase, a tradițiilor și obiceiurilor, folosirea realizărilor (moștenirii) culturii lor, păstrarea și înmulțirea patrimoniului lor cultural;

2) marcarea (sărbătorirea) evenimentelor legate de istoria și cultura lor.

2. Statul promovează și sprijină:

1) identificarea și amenajarea locurilor memoriei istorice a minorităților naționale (comunităților), asigură protecția obiectelor din patrimoniul cultural al minorităților naționale (comunităților). Monumentele istoriei, culturii, religiei minorităților naționale (comunităților) situate pe teritoriul Ucrainei sunt parte a culturii ucrainene;

2) studierea istoriei și culturii minorităților naționale (comunităților);

3) organizarea de evenimente culturale și artistice ale minorităților naționale (comunităților).

3. Statul asigură persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), oportunitatea de a studia istoria și cultura Ucrainei.

 

Capitolul III

POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

(COMUNITĂȚILOR)

Articolul 13. Politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților)

1. Politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților) are ca scop:

1) promovarea dezvoltării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorităților naționale (comunităților);

2) integrarea minorităților naționale (comunităților) în societatea ucraineană pe baza recunoașterii drepturilor și libertăților omului și cetățeanului;

3) încetățenirea în societatea ucraineană a normelor toleranței și respectului reciproc;

4) consolidarea unității naționale și asigurarea multiculturalismului societății ucrainene

2. Politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților) se bazează pe principiile:

1) protejării drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), ca o componentă integrantă a protejării drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

2) prevenirea discriminării persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților);

3) recunoașterea dreptului persoanei care aparțin minorităților naționale (comunității), de a alege liber și de a-și restabili liber apartenența la minoritatea națională (comunitate), pentru a-și exprima unicitatea și identitatea;

4) asigurarea liberei realizări de către persoanele care aparțin minorităților naționale (comunităților), a drepturilor și intereselor lor pentru a păstra și a dezvolta identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă;

5) implicarea inclusivă a persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunități), inclusiv prin asociațiile obștești ale acestora, la formarea și implementarea politicii de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților), la toate nivelurile de guvernare;

6) integrarea persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților) în societatea ucraineană bazată pe recunoașterea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului;

7) prevenirea asimilării forțate a minorităților naționale (comunităților);

8) contracararea manifestărilor de xenofobie, a incitării la ură rasială, etnică, religioasă;

9) prevenirea conflictelor interetnice, a folosirii minorităților naționale (comunităților) de către alte state pentru autonomizarea regiunilor lor de reședință și dezintegrarea Ucrainei;

10) respect reciproc, înțelegere reciprocă și cooperare între toate persoanele care locuiesc pe teritoriul Ucrainei, indiferent de unicitatea și identitatea lor etnică, culturală, lingvistică sau religioasă

3. Statul garantează protecția și asigură realizarea drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), prin efectuarea unor demersuri în sfera politicii de stat, care vizează păstrarea, susținerea și dezvoltarea identității acestora și integrarea lor în societatea ucraineană.

 

Articolul 14. Asigurarea financiară a măsurilor de implementare a drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților)

1. Cheltuielile necesare pentru asigurarea executării măsurilor de implementare a drepturilor și libertăților minorităților naționale (comunităților) se realizează din fondurile bugetului de stat al Ucrainei în cadrul unui program bugetar distinct, ale bugetelor locale, precum și ale altor surse care nu sunt interzise de legislație.

2. Asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților) li se poate oferi sprijin financiar pentru implementarea programelor (proiectelor, evenimentelor) pe bază de concurs, din fondurile bugetului de stat al Ucrainei, ale bugetelor locale, în conformitate cu procedura stabilită de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei.

 

Articolul 15. Atribuțiile organelor centrale ale puterii executive, care asigură formarea și realizează politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților)

1. Organul central al puterii executive, care asigură formarea și realizează politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților):

1) sintetizează practica aplicării legislației privind minoritățile naționale (comunitățile), elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației și a altor acte normative juridice;

2) asigură suportul normativ și juridic în domeniul minorităților naționale (comunităților) în limitele competențelor stabilite de lege;

3) efectuează controlul în privința respectării legislației în domeniul minorităților naționale (comunităților), inclusiv monitorizarea îndeplinirii obligațiilor internaționale ale Ucrainei în domeniul minorităților naționale (comunităților);

4) colectează și analizează informații statistice privind numărul și tipurile asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunități) care activează în Ucraina;

5) ia măsuri în vederea păstrării și dezvoltării identității minorităților naționale (comunităților), a satisfacerii nevoilor culturale, lingvistice, informaționale și de altă natură;

6) interacționează cu organele centrale și locale ale puterii executive și cu autoritățile locale de autoguvernare în domeniul minorităților naționale (comunităților);

7) desfășoară consultări cu participarea reprezentanților asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților) pe probleme legate de drepturile și libertățile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților);

8) monitorizează activitățile asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților);

9) organizează desfășurarea unor cercetări științifice în domeniul minorităților naționale (comunităților) și, de asemenea, interacționează cu instituții de cercetare științifică din țară și din străinătate și cu instituții de învățământ, în vederea realizării schimbului de experiență privind efectuarea unor astfel de cercetări;

10) stabilește și menține contacte și legături de coordonare cu organele corespunzătoare ale statelor străine competente pentru implementarea politicii în domeniul minorităților naționale (comunități);

11) contribuie la extinderea cooperării internaționale a Ucrainei cu altele state în domeniul realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților);

12) exercită alte atribuții prevăzute de lege.

2. Organul central al puterii executive care asigură formarea și realizează politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților), în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la organele centrale ale puterii executive” creează un organism consultativ în componența căruia sunt incluși reprezentanți ai asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), precum și, dacă este necesar, alte organisme consultative permanente sau temporare.

 

Articolul 16. Atribuțiile Consiliului de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, ale administrațiilor locale de stat cu privire la realizarea politicii de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților)

1. Consiliul de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile locale de stat în limitele competențelor lor asigură aplicarea legislației Ucrainei în domeniul minorităților naționale (comunităților), inclusiv a programelor de stat și regionale privind dezvoltarea național-culturală a minorităților naționale (comunităților).

Cu scopul îndeplinirii sarcinilor indicate în primul alineat al acestei părți, Consiliul de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile locale de stat pot forma, în caz de necesitate, subdiviziuni structurale pentru problemele minorităților naționale (comunităților).

 

Articolul 17. Competențele organelor locale de autoguvernare cu privire la realizarea politicii de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților)

1. În vederea realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), organismele locale de autoguvernare:

1) promovează păstrarea și dezvoltarea identității culturale și etnice a minorităților naționale (comunităților) prin sprijinirea activității asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), societăților naționale și culturale;

2) planifică dezvoltarea socio-economică și culturală a comunităților teritoriale, raioanelor, regiunilor, luând în considerare nevoile etnice, culturale și de altă natură ale acestor persoane și necesitatea păstrării și dezvoltării identității, protejarea și realizarea drepturilor și libertăților;

3) exercită alte atribuții prevăzute de lege.

 

Articolul 18. Organe consultative

1. În vederea luării în considerare a intereselor și realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) prevăzute de prezenta lege, pentru rezolvarea problemelor ce țin de competența administrațiilor locale de stat, a organelor locale de autoguvernare, a funcționarilor acestora, la inițiativa asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunități) astfel de autorități, funcționarii lor pot forma organisme consultative, de consiliere, alte organisme auxiliare (în continuare – organisme consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților)), care includ reprezentanți ai asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunități).

2. Proiectele de hotărâri ale administrațiilor locale de stat, ale organelor locale de autoguvernare, ale funcționarilor acestora, referitoare la problemele legate de realizarea drepturilor și libertăților prevăzute de prezenta lege ale persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), sunt supuse dezbaterii de către organele consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților), în cazul formării lor.

Propunerile și observațiile organismelor consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților) au caracter de recomandare și vor fi în mod obligatoriu examinate de către autoritățile și funcționarii respectivi. Administrațiile locale de stat, organele locale de autoguvernare, funcționarii acestora sunt obligați să informeze organismele consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților) respective cu privire la rezultatele examinării propunerilor depuse în termen de zece zile de la data primirii acestora.

3. Ordinea formării, principalele direcții și forme de activitate ale organismelor consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților) sunt determinate de Regulamentul cu privire la organismele consultative pentru problemele minorităților naționale (comunităților), aprobate de administrațiile locale de stat, de organele locale de autoguvernare.

 

Articolul 19. Centrul Minorităților Naționale (Comunităților)

1. Cu scopul luării în considerare echilibrate a intereselor persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), a promovării activităților asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), Consiliul de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile regionale de stat, administrațiile orășenești de stat Kiev și Sevastopol, la inițiativa unor astfel de asociații civice creează Centrul minorităților naționale (comunităților) ale unității administrativ-teritoriale corespunzătoare (denumite în continuare – Centrul Minorităților Naționale (Comunităților)). Regulamentul de creare și funcționare a Centrului Minorităților Naționale (Comunităților) este stabilit de organul central al puterii executive, care asigură formarea și realizarea politicii de stat în domeniul comunităților naționale (comunităților).

2. Consiliul de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile regionale de stat, administrațiile orășenești de stat Kiev și Sevastopol alocă pentru funcționarea Centrului pentru Minorități Naționale (Comunități) spațiul corespunzător.

Sprijinul organizatoric pentru funcționarea Centrului Minorităților Naționale (comunităților) se realizează de către diviziunea structurală a Consiliului de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiilor regionale de stat, administrațiilor orășenești Kiev și Sevastopol pentru problemele minorităților naționale (comunităților). În Centrul Minorităților Naționale (Comunităților) pot fi organizate și reuniuni ale organelor consultative ale minorităților naționale (comunităților) pe problemele minorităților naționale (comunităților).

În locurile de reședință tradițională a minorităților naționale (comunităților), la inițiativa asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), consiliile sătești, comunale și orășenești pot crea Centrul Minorităților Naționale (Comunităților) al comunității teritoriale respective.

3. Este interzisă utilizarea în scopuri comerciale a sediului Centrului Minorităților Naționale (comunităților) sau a unor anumite părți ale acestuia, precum și terenul pe care se află.

 

Capitolul IV

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (COMUNITĂȚILOR)

Articolul 20. Cooperarea internațională în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoane care aparțin minorităților naționale (comunităților)

1. Ucraina promovează dezvoltarea cooperării internaționale pe probleme privind asigurarea și protejarea drepturilor și intereselor minorităților naționale (comunităților), inclusiv prin încheierea și punerea în aplicare a acordurilor multilaterale și bilaterale în acest domeniu.

2. Autoritățile puterii de stat, în limitele competențelor acestora, cooperează cu organisme corespunzătoare ale altor state și cu organizații internaționale în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), contribuie la rezolvarea problemelor referitoare la minoritățile naționale (comunități), inclusiv prin desfășurarea unui dialog interstatal.

3. Persoanele care aparțin minorităților naționale (comunităților) pot să intre în componența comisiilor bilaterale interguvernamentale pe probleme de asigurare a drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunități).

 

Articolul 21. Relațiile externe ale minorităților naționale (comunităților)

1. Persoanele care aparțin minorităților naționale (comunităților) și asociațiile civice ale minorităților naționale (comunităților) pot menține legături cu reprezentanți ai țărilor de rudenie etnică, cu asociații naționale din afara Ucrainei, să participe la activitățile organizațiilor internaționale neguvernamentale corespunzătoare.

Astfel de persoane și asociații civice pot primi ajutor de la state străine, persoane fizice, asociații civice, fundații și alte instituții străine în ordinea stabilită de lege.

2. Persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților) li se interzice să colaboreze și să primească ajutor de la state străine și persoane fizice, organizații neguvernamentale din alte state, organizații internaționale neguvernamentale, fundații și alte instituții străine ale căror activități vizează lichidarea independenței Ucrainei, schimbarea sistemului constituțional prin forță, încălcarea suveranității și integrității teritoriale a statului, subminarea securității acestuia, acapararea ilegală a puterii de stat, propaganda războiului, violenței, instigarea la ură pe temei de etnie, rasă, religie, atentarea la drepturilor și libertăților omului, a sănătății publice.

 

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

1. Prezenta lege intră în vigoare la șase luni de la data publicării ei, cu excepția punctului 5 din prezentul capitol, care intră în vigoare în ziua imediat următoare zilei publicării ei.

2. Se recunoaște că și-au pierdut valabilitatea:

Legea Ucrainei „Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina” (Monitorul Radei Supreme a Ucrainei, 1992, nr. 36, art. 529; 2013, nr. 23, art. 218; 2014, nr. 5, art. 62);

Hotărârea Radei Supreme a Ucrainei „Cu privire la punerea în aplicare a Legii Ucrainei „Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina” (Monitorul Radei Supreme a Ucrainei, 1992, nr. 36, art. 530).

3. Se stabilește că pe perioada stării de război în Ucraina și timp de șase luni după încetarea (anularea) acesteia, în privința minorităților naționale (comunităților), care își identifică apartenența după origine etnică cu un stat recunoscut de Ucraina și/sau organizații internaționale ca fiind stat terorist (stat agresor) care comite acte de agresiune împotriva Ucrainei este temporar limitat realizarea și protejarea drepturilor definite în articolul 7, în partea referitoare la dreptul la întruniri pașnice, în articolele 14, 18, 19 și în partea a treia a articolului 20 din această lege.

4. Articolul 10 din Legea Ucrainei „Cu privire la autoguvernarea locală în Ucraina” (Monitorul Radei Supreme a Ucrainei, 1997, nr. 24, art. 170; 2008, nr. 5–8, art. 78) va fi completat cu partea  a șasea care are următorul conținut:

„6. Pentru a-și exercita atribuțiile, consiliile sătești, comunale, orășenești, raionale, regionale pot forma organe consultative.”

5. Cabinetul de Miniștri al Ucrainei în termen de șase luni de la data intrării în vigoare, prin prezenta dispoziție:

1) să pregătească și să înainteze Radei Supreme a Ucrainei propuneri în privința intrării în conformitate a legilor Ucrainei cu prezenta lege;

2) să ia măsuri pentru adoptarea și/sau actualizarea actelor normative ale autorităților puterii executive care decurg din prezenta lege, asigurând intrarea lor în vigoare concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei legi;

3) să aprobe Programul țintă de stat pentru asigurarea dezvoltării unității în diversitate a minorităților naționale (comunităților) pe o perioadă de 5–10 ani.

6. În 2024, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei va informa Rada Supremă a Ucrainei despre stadiul implementării acestei legi.

 

Președintele Radei Supreme

a Ucrainei                                                                     R. Stefanchuk

 

Kyiv

13 decembrie 2022-12-16 Nr.2827-IX

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews