ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Reproducem mai jos Apelul unei părți a societății civile românești, primit la redacție. Facem mențiunea că opiniile semnatarilor nu reprezintă și punctul de vedere al redacției ActiveNews.

Către:


1. Comitetul Național pentru Situații de Urgență


2. Guvernul României


3. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea


4. Ministerul SănătățiiSubscrisele:

1. Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în București, str. Matei Voievod, nr. 27, sector 2, înregistrată în Registrul Special sub nr. 28/23.03.2021, e-mail: asociatiaCASD@gmail.com, tel: 0743120002, reprezentată legal de Elena Radu, în calitate de președinte,

2. Alianța Părinților, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în Str Av Vasile Fuică, nr 29, ap 7, Sector1, București, tel: 0746572339; 0745049202, e-mail: apel@aliantaparintilor.ro, reprezentată legal de Cristian Filip, în calitate de președinte,

3. Neamunit, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în Str. Alexandru Moruzzi nr. 4, sector 3, București, înregistrată în Registrul Special sub nr. 161/30.12.2013, e-mail: neamunit@gmail.com, tel: 0757657580, reprezentată legal de Aureliu Marian Surulescu, în calitate de președinte,

4. Coaliția pentru educație și justiție, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în București, str. Barajul Sadului, nr. 7, înregistrată în Registrul Special sub nr. 19/14.06.2021, e-mail:coalitiaedujust@gmail.com, reprezentată legal de Eugenia Neațu în calitate de președinte,

5. Asociația Angel, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în București, str. Spătaru Preda, nr 19, bl 19, SC 3, ap 45, sector 5, înregistrată în Registrul Special sub nr. 29/29.07.2001, e-mail:asociatia.angel@gmail.com, tel: 0741134444, reprezentată legal de Eugen Lucan, în calitate de președinte,

6. Asociația „Medici pentru Consimțământ Informat”, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, cu sediul în București, str. Emil Racoviță, nr. 21, Bl. A2 Sc. 1, Et. 6, Ap. 28, sector 4, CIF: 40210940, e-mai: medici.consinformat@aol.com, reprezentată legal de dr. Anca Nițulescu, în calitate de președinte,

7. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP),organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, e-mail: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul Cosmin - Marian Dorobanțu, în calitate de Președinte,

8. Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților (Jadl), cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Marinescu nr. 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 1 București la nr.33/16.03.2016, e-mail:asociatia.jadl@gmail.com, tel: 0744369973, reprezentată legal de Marina-Ioana Alexandru, în calitate de președinte,

9. Asociația Eduarts, cu sediul în Comuna Ciocanesti, str Sf Mihail nr 852, cam 2, județul Dâmbovița, cu Filiala in București, B-dul 1 Mai nr 53, et 4 cam 405, sector 6, Bucuresti, cod fiscal 42943246, tel. 0766426770, adresă de e-mail asociatia@eduarts.ro saucristianamatei88@gmail.com, reprezentată legal de dna.Matei Cristiana, în calitate de Președinte,Prin prezenta vă solicităm următoarele:


1. Revocarea măsurilor prevăzute în H.G. nr. 826/2021 care condiționează drepturile și libertățile cetățenilor României de testare/vaccinare/trecere prin boală, pentru următoarele motive:


Legea nr. 55/2020 este lege specială, măsurile care se pot impune în perioada pandemiei COVID-19 sunt numai cele strict și limitativ prevăzute de Legea nr. 55/2020.


Drept urmare, Hotărârile de Guvern emițându-se pentru organizarea executării legilor (potrivit art. 108 alin 2 din Constituție), iar Legea nr. 55/2020 nu conține nicio normă care să prevadă instituirea de măsuri condiționate de testare/vaccinare/trecere prin boală, CNSU nu poate să propună Guvernului, iar Guvernul nu poate să adopte acte normative care să conțină asemenea prevederi.


În acest sens, vă învederăm cele statuate de către Curtea Constituțională a României prin considerentele deciziilor pronunțate.

Totodată, menționăm că potrivit unei jurisprudențe constante a Curții Constituționale, începând cu Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. În consecință, așa cum a statuat instanța de contencios constituțional în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010 sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010), atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățileși instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituțională în considerentele și dispozitivul deciziilor sale, sens în care sunt invocate și considerentele Deciziei nr. 650 din 25 octombrie 2018 (parag. 451), prin care Curtea a statuat cădeși decizia sa nu se identifică cu norma/actul legislativ, efectele sale sunt similare acestuia, astfel că, prin intermediul acestora, decizia stabilește reguli de conduită ce se impun a fi urmate, drept care face parte din ordinea normativă a statului".

Potrivit considerentelor Deciziei nr. 416 din 10 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 25 august 2021 (parag. 21 -22), Curtea Constituțională a statuat că:

- prevederile art. 2 din Legea nr. 55/2020 definesc starea de alertă; prevederile art. 3 și art. 4 reglementează organul competent să declare/prelungească/înceteze starea de alertă la nivel local, județean sau național, precum și factori de risc a căror analiză cumulativă determină instituirea/prelungirea/încetarea stării de alertă; prevederile art. 6 reglementează elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă.

- având în vedere obiectul de reglementare și conținutul legislativ al dispozițiilor cuprinse în cele două acte normative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 și, respectiv, Legea nr. 55/2020, Curtea apreciază că acestea se află într-un raport lege generală - lege specială. Cu alte cuvinte, acest raport este guvernat de regula lex specialis derogat legi generali,ceea ce înseamnă că excepțiile sunt cele prevăzute în legea specială și sunt aplicate strict în ceea privește situațiile expres determinate în aceasta, urmând ca legea generală - sau dreptul comun, lato sensu - să se aplice tuturor celorlalte cazuri. În virtutea principiului specialia generalibus derogant, norma specială este cea care derogă de la norma generală, iar o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o normă specială, care este de strictă interpretare (a se vedea în acest sens și prevederile art. 15 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010).


Pentru perioada stării de alertă declarată și prelungită ca urmare a pandemiei COVID -19, Legea nr. 55/2020 are prevederi speciale, derogatorii de la normele generale, care prevăd care sunt măsurile care se pot dispune în diverse domenii în perioada stării de alertă.


Potrivit considerentelor Deciziei nr. 381 din 10 iunie 2021 Curtea Constituțională a statuat că:1(parag. 39-41, 43 și 46),

- Art. 5 din Legea nr. 55/2020 prevede măsuri generale (parag 39);

- Art. 65 din Legea nr. 55/2020 stabilește faptele care constituie contravenții, făcând trimitere, în mod exhaustiv, la art. 5. Drept urmare, art. 5 constituie un tablou exhaustiv al tipului de măsuri ce pot fi dispuse în temeiul Legii nr. 55/2020, măsuri care atrag obligații a căror încălcare constituie contravenții (parag 40);

-Art. 5 alin. 2 lit. d) – ”măsuri asupra rezilienței comunităților” - fac o referire generalăla ”măsurile de protecție a vieții și pentru limitarea tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor”, fără a le nominaliza.

Având în vedere obiectivul afirmat al Legii nr. 55/2020 și faptul că textul nu face trimitere la alte acte normative, CCR apreciază că este vorba de măsuri menționate în Legea nr. 55/2020 (parag 41);

- CCR amintește că art. 6 din Legea nr. 55/2020 prevede că înhotărârile de Guvern trebuie să se precizeze clar care sunt măsurile asupra rezilienței comunităților, astfel că revine Guvernului rolul să selecteze acele măsuri prevăzute la nivelul legii care sunt cele mai adecvate atingerii obiectivului stabilit de legiuitor. (parag 43).

- Sintagma ”măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” din cuprinsul Legii nr. 55/2020 se referă la măsuri consacrate la nivelul legii, așa cum de altfel este și măsura obligativității purtării măștii de protecție, consacrată în mod expres în conținutul art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. Drept urmare, justițiabilii aveau posibilitatea de a lua la cunoștință de conținutul acestei obligații prin examinarea conținutului art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. (parag 46).


Se poate observa, astfel, că Guvernul nu poate să prevadă în hotărârile de Guvern alte măsuri decât prevăzute în mod expres în cuprinsul Legii nr. 55/2020, art. 5 reprezentând numai un tablou exhaustiv al restului măsurilor prevăzute în mod expres în această lege.


Drept urmare, vaccinarea COVID-19, testarea COVID-19 sau trecerea prin boala COVID-19 nefiind prevăzute în mod expres în Legea nr. 55/2020, Guvernul nu poate să restrângă drepturile și libertățile cetățenilor netestați/nevaccinați/netrecuți prin boală.


Întrucât art. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 826/2021, precum și numeroase articole din Anexa nr. 3 la HG nr. 826/2021 prevăd condiționarea participării cetățenilor la unele activități de testare/vaccinare/trecere prin boală, invocându-se ca temei de drept art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, față de cele statuate de CCR prin Decizia nr. 381/2021 se poate constata că aceste măsuri au fost instituite cu încălcarea dispozițiilor legale și constituționale, motiv pentru care solicităm revocarea acestora.2.Modificarea Hotărârii CNSU nr. 43/2021 prin abrogarea normelor din aceasta care prevăd exceptarea de la carantină, fără prezentarea dovezii unui rezultatului unui test negativ Sars-Cov-2, a unor categorii de persoane care se întorc din țări aflate în zona galbenă și roșie. Testarea gratuită, la frontieră, a tuturor persoanelor care intră pe teritoriul României din țări aflate în zona galbenă sau zona roșie (în cazul în care nu dețin deja dovada rezultatului unui test negativ aflat în perioada de valabilitate).


Datele prezentate în ”Informarea privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC)”INSP - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și publicată la data de 24 august 2021, dovedesc că măsurile luate de autoritățile publice nu sunt măsuri pentru combaterea introducerii în țară a virusului Sars – Cov-2, cu consecințe asupra drepturilor și libertăților fundamentale a tuturor cetățenilor României. 2,întocmită de


Potrivit acestei informări:

- până la data de 22 august 2021, au fost confirmate 450 cazuri cu varianta Delta;

- 164 cazuri s-au aflat în 86 focare ;

- dintre cazurile din focare, pentru 18 a fost menționat istoric de călătorie/contact cu persoană sosită din Finlanda (1), India (5), Italia (3), Nepal (1), Portugalia (1), Spania (2), Turcia (1), UK (4) ;

- 78 cazuri sporadice au istoric de călătorie în alte țări/în țară sau istoric de ședere la lucru în alte țări: 23 în UK, 12 Spania, 5 Bulgaria, 5 Franța/Monaco, 5 Italia, 5 Turcia, 4 România (3 pe litoral), 3 EAU (Dubai), 3 Grecia, 2 Irlanda, 1 Chile, 1 Egipt, 1 Germania, 1 Irak, 1 Olanda, 1 Rep.Moldova, 1 Tadjikistan, 1 este angajatul unei firme de transport auto internațional, 1 este pilot pe rute internaționale, 1 este steward, 1 taximetrist.


Având în vedere că:

a) din comunicatele publice furnizate de GCS:


      • la data de 14 iulie 2021 au fost: 79 persoane nou infectate, 18 persoane reconfirmate, iar totalul persoanelor nou infectate si reconfirmate în ultimele 14 zile (01.07.2021 – 14.07.2021) era de 777 persoane (izolate);

      • la data de 27 august 2021 au fost: 936 persoane nou infectate, 145 persoane reconfirmate, iar totalul persoanelor nou infectate si reconfirmate în ultimele 14 zile (13.08.2021 – 27.08.2021) era de 9.315 persoane (izolate);

Se poate constata o creștere semnificativă a numărului de cazuri noi într-o zi: de la 79 persoane (la data de 14 iulie 2021) la 936 persoane (la data de 27 august 2021), în condițiile în care numărul total al persoanelor infectate la data de 14 iulie 2021 era nesemnificativ, iar aceste persoane erau izolate.

b) prin hotărârea CNSU nr. 43/2021 (completată și modificată): multe categorii de persoane sunt exceptatede la măsura carantinării după intrarea în țară, fără să prezinte rezultatul unui test negativ (inclusiv persoanele vaccinate, fiind bine-cunoscut deja că acestea pot să transmită virusul);3

c) din datele furnizate de INSP - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile parte din persoanele infectate cu varianta Delta a virusului din cazurile identificate în focare sau cazuri sporadice aveau istoric de călătorie în alte țări;

se poate constata că unul dintre motivele creșterii numărului de cazuri zilnice a persoanelor infectate este generat de netestarea tuturor persoanelor care se întorc din alte țări, persoane care sunt și exceptate de la carantinare. Existând posibilitatea (dovedită de studii și statistici) ca parte din aceste persoane să fie infectate, ele transmit virusul cetățenilor de pe teritoriul României, involuntar, bazându-se pe declarațiile nereale ale reprezentanților autorităților potrivit cărora nu există un asemenea risc.


Constatăm, astfel, că același organism, CNSU:

  • pe de o parte, nu ia măsuri efective pentru preintâmpinarea introducerii în țară a virusului Sars – Cov-2 și a variantelor acestuia(ca urmare a măsurilor pe care le-a instituit prin hotărârea CNSU nr. 43/2021), permițând introducerea și transmiterea pe teritoriul României a virusului Sars – Cov -2, cu încălcarea dispozițiilor privind scopul Legii nr. 136/2020;


  • pe de altă parte, caurmare a creșterii numărului de cazuri, creștere generată de propriile hotărâri, CNSU propune restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor prin hotărârile de propunere a prelungirii stării de alertă și instituirea de măsuri restrictive de drepturi și libertăți fundamentale aletuturor cetățenilor aflați pe teritoriul României.


Se poate constata astfel că, prin hotărârile luate, CNSU favorizează transmiterea virusului Sars-Cov-2, zădărnicește combaterea bolilor si, implicit, creează premisele pentru restrângerea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Este impetuos necesar ca CNSU să înceteze cu această modalitate de a-și desfășura activitatea, prin care, pe de o parte, pune în pericol starea de sănătate a tuturor cetățenilor României, iar pe de altă parte, creează premisele pentru restrângerea drepturilor și libertăților cetățenilor, să respecte dispozițiile legii nr. 136/2021 și să procedeze la emiterea de norme prin care să se dispună testarea tuturor persoanelor care intră pe teritoriul României din țări aflate în zona galbenă sau zona roșie, fără excepții.

În acest sens, la punctele de trecere a frontierei, este necesar ca în cazul în care persoanele care intră pe teritoriul României nu prezintă rezultatul unui test negativ, să se procedeze la testarea gratuităa acestora, pentru a preîntâmpina introducerea și răspândirea în România a virusului și variantelor Sars-Cov-2.

Din aceste motive, solicităm modificarea Hotărârii CNSU nr. 43/2021 în sensul celor indicate anterior.3. Încetarea comunicării de informații nereale și înșelătoare de către reprezentanții autorităților publice către cetățeni, în susținerea campaniei de vaccinare, practică ce pune în pericol starea de sănătate a cetățenilor.


În conferințele de presă și în declarațiile publice ale reprezentanților autorităților publice se prezintă cetățenilor informații nereale potrivit cărora vaccinarea ar înlătura posibilitatea de a face forme grave sau de a ajunge la terapie intensivă în cazul infectării cu varianta Delta.


Aceste informații sunt în neconcordanță cu informațiile oficiale furnizate de INSP - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibilepotrivit cărora: 4

- dintre cele 450 persoane confirmate cu varianta Delta, 90 erau complet vaccinate;

- din cele 24 decese la cazuri confirmate cu varianta Delta, 3 dintre persoanele decedate erau persoane care fuseseră vaccinate complet:

- o persoană de sex masculin din Satul Mare, în vârstă de 72 ani, confirmată ca fiind infectată cu varianta Delta după 103 zile de la data finalizării vaccinării (administrării celei de a doua doze);

- o persoană de sex masculin din Iași, în vârstă de 72 ani, confirmată ca fiind infectată cu varianta Delta după 90 zile de la data finalizării vaccinării (administrării celei de a doua doze);

- o persoană de sex masculin din Cluj, în vârstă de 56 ani, confirmată ca fiind infectată cu varianta Delta după 164 zile de la data finalizării vaccinării (administrării celei de a doua doze).


Este inacceptabil ca cetățenii să fie obligați să analizeze în permanență datele oficiale furnizate de instituțiile abilitate pentru a verifica veridicitatea declarațiilor publice ale reprezentanților autorităților publice.

Este inacceptabil ca reprezentanții autorităților publice prin discursul public pe care îl au, nu numai să ducă o campanie înșelătoare în privința efectelor vaccinării,ci și să pună în pericol starea de sănătate a persoanelor care se vaccinează, ca urmare a faptului că acestora li se creează impresia unei false siguranțe după vaccinare și pot să nu își mai ia măsurile personale de siguranță pentru a preîntâmpina o posibilă infectare.


Prin campania de vaccinare înșelătoare desfășurată de autoritățile publice s-a generat în rândul populației o stare de incertitudine și a scăzut gradul de încredere a cetățenilor în acestea.


Din aceste motive, solicităm ca reprezentanții autorităților publice să înceteze prezentarea de informații înșelătoare, incorecte și incomplete către cetățeni, prin declarațiile publice pe care le fac, pentru a nu pune în pericol sănătatea cetățenilor României.


Solicităm reprezentanților autorităților publice să prezinte cetățenilor date corecte și complete, prezentând totodată și rezultatul tuturor statisticilor și studiilor privitoare la riscurile și efectele adverse la care cetățenii sunt supuși, atât în urma infectării cu virusul Sars-Cov-2, cât și ca urmare a vaccinării.

Statisticile și studiile efectuate până în prezent dovedesc că există riscuri, inclusiv riscul de deces, atât în urma infectării cu virusul Sars-Cov-2, cât și în urma vaccinării (inclusiv riscul de deces), iar vaccinarea nu elimină acest risc.


4. Stabilirea și comunicarea către cetățeni a persoanelor abilitate să emită prescripția medicală pentru vaccinare.


Potrivit informațiilor prezentate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman care de regăsește pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, toate cele 4 vaccinuri care au autorizație de punere pe piață în România (Comirnaty, Janssen, Spikevax, Vaxzevria), au fost autorizate cu mențiunea că ele se eliberează pe bază de prescripție medicală care rămâne în farmacie (PRF). 5

Totodată, în documentele de autorizare ale tuturor vaccinurilor se menționează în Anexa nr. IIse eliberează pe bază de prescripție medicală.6, la cap. B. ”Condiții sau restricții privind furnizarea și utilizarea” că aceste medicamente


Întrucât, potrivit campaniei de vaccinare din România, aceste vaccinuri se administrează în centre de vaccinare din spitale, mobile, de medici de familie, etc, fără să existe indicat în mod expres cine eliberează prescripția medicală pentru vaccinare, solicităm să se precizeze în mod expres care este medicul care eliberează prescripția medicală, pentru a se putea cunoaște cine poate fi tras la răspundere, în eventualitatea existenței unei culpe medicale ca urmare a eliberării prescripției medicale de vaccinare.


5. Modificarea ”Formularului de exprimare a acordului informat al pacientului” pentru vaccinarea anti-Sars-Cov-2, astfel încât acesta să reflecte un consimțământ informat al pacientului și nu o simplă formalitate prin care consimțământul este viciat.

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România are o rubrică pe site -ul său ”farmacovigilență”, ”comunicări directe către profesioniștii din domeniul sănătății”.7

La această rubrică, ANMDMR a postat, la data de 07.07.2021, ”Recomandări pentru utilizarea în siguranță a medicamentului FluGuard 200 mg comprimate filmate (favipiravir) – utilizat în tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2 potrivit cărora:8,

- acest medicament poate fi utilizat în tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2 la persoane adulte;

- acest medicament fiind considerat o alternativă terapeutică pentru formele ușoare și medii ale COVID-19, în situația în care toate condițiile menționate în protocolul de tratament, pentru administrarea în siguranță, sunt îndeplinite (fiind inclus de Ministerul Sănătății în protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, prin Ordin).

-deoarece favipiravir prezinta risc de teratogenicitate, medicii prescriptori vor atenționa pacienții cu privire la acest risc al favipiravir (...);

- Favipiravir prezintă risc de creștere a enzimelor hepatice (AST, ALT, GGT) și de afectare hepatică/apariție a leziunilor hepatice induse medicamentos, precum și risc de hiperuricemie (...);

- Fiecărui pacient i se va înmâna o Fișă informativă pentru pacienți cu privire la medicamentul Fluguard;

- fiecare pacient va semna un Acord al pacientului cu privire la tratamentul cu favipiravir;

- se va informa pacientul cu privire la riscul de teratogenicitate, riscul de apariție a afecțiunilor hepatice și cel de hiperuricemie, riscuri asociate cu utilizarea favipiravir, precum și măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere pe durata administrării medicamentului favipiravir;

- pacienții trebuie informați să citească cu atenție Fișa informativă pentru pacienți cu privire la medicamentul Fluguard.

Totodată, anexă la aceste recomandări, sunt postate următoarele formulare:

A. ”Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu FLUGUARD 200 mg comprimate filmate (favipiravir)”:9în care se sunt prevăzute, în mod expres

a) declarația medicului (sub semnătură) potrivit căreia acesta i-a explicat pacientului:

- beneficiile administrării medicamentului FLUGUARD;

- riscurile mai frecvente care pot apărea după administrarea medicamentului FLUGUARD;

- a discutat cu pacientul: – ce va implica această terapie; – beneficiile și riscurile oricăror tratamente alternative disponibile (inclusiv absența tratamentului); – orice probleme ridicate de pacient;

- i-a furnizat pacientului: Fișa informativă pentru pacienți cu privire la medicamentul FluGuard ;


b) declarația pacientului (sub semnătură) potrivit căreia:

- e de acord să i se administreze tratamentul descris mai sus;

- e de acord să ia măsurile necesare de precauție pentru a evita expunerea unei sarcini la favipiravir;

- a luat la cunoștință beneficiile și riscurile utilizării acestui medicament.

- a primit fișa informativă pentru pacienți.

B.Fișa informativă pentru pacienți cu privire la medicamentul FluGuard 200 mg comprimate filmate (favipiravir)”în care se prevede, în mod expres:10,

- care sunt riscurile ;

- care sunt atenționările ;

- care sunt interacțiunile cu alte medicamente, conform prospectului;

- care sunt reacțiile adverse care pot apărea, conform prospectului;

- să raporteze orice reacție adversă suspectată și unde.


Pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/ sunt postate formularele privind chestionarele de triaj vaccinare și de exprimare a acordului informat pentru vaccinarea anti-Sars-Cov-2, pentru adulți și copii.


Analizând formularele privind chestionarele de triaj vaccinarese poate observa că acestea conțin răspunsuri la întrebări generale referitoare la starea de sănătate a pacientului și nu este nicio rubrică de semnătură (în cazul chestionarului privind adulții), iar în cazul chestionarului privind copii semnează numai părintele/tutorele/reprezentantul legal. anti-Sars-Cov-211

Analizând formularele de exprimare a acordului informat pentru vaccinarea anti-Sars-Cov-2, se poate constata că în acestea se menționează:12

- datele de identificare ale pacientului,

- numele medicului/asistentului medical care l-a informat: este trecut tot de către pacient care declară că a înțeles informațiile furnizate (care informații, nu se cunoaște) și tot pacientul declară că a prezentat doar informații adevărate și că își exprimă acordul informat pentru efectuarea actului medical.

Semnătura pe formulare este numai a pacientului, lipsind semnătura medicului.


Făcând o comparație între formularul privind exprimarea consimțământului informat de către pacient postat pe site-ul ANMDMR și cel postat pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/se poate constataformularul de exprimare a acordului informat pentru vaccinarea anti-Sars-Cov-2 nu conține informațiile necesare pentru exprimarea unui consimțământ informat real, acesta fiind viciat în realitate.

Drept urmare, sunt încălcate normele legale în vigoare privind exprimarea consimțământului informat de către pacient, inclusiv Carta Europeană a Drepturilor Pacientului.


Din acest motiv solicităm ca formularul de exprimare a acordului informat pentru vaccinarea anti-Sars-Cov-2 să fie modificat, astfel încât acesta să reflecte acordarea unui consimțământ real și neviciat de către pacient.


Cu stimă,


Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept

Președinte Elena RaduAlianța Părinților

PreședinteCristian Filip

Neamunit

PreședinteAureliu Marian SurulescuCoaliția pentru educație și justiție

PreședinteEugenia Neațu

Asociația Angel

PreședinteEugen Lucan

Asociația „Medici pentru Consimțământ Informat”

Președinte dr. Anca NițulescuAsociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor Și Libertăților (Jadl)

Președinte av. Marina-Ioana AlexandruFederația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP)

PreședinteCosmin - Marian Dorobanțu

Asociația Eduarts

președinteMatei Cristiana
4informarea INSP - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, publicată la data de 24 august 2021:https://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-cazuri-confirmate-covid19/2648-s-33-informare-cazuri-cu-variante-care-determina-ingrijorare-voc/file