ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


ActiveNews publică mai jos o analiză exhaustivă privind articolele din legislația națională și internațională pe care le încalcă proiectul legii privind vaccinarea obligatorie. De asemenea, vă prezentăm și un extras din monografia „Vaccinurile și imunitatea”, semnată de  prof. Dr. Yehuda Shoenfeld, de la Universitatea Ebraică „ Tel Hashomer” din Israel, în care sunt enumerate bolile autoimune induse de vaccinuri. 
               

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ CARE INTERZICE VACCINAREA OBLIGATORIE

1.Drepturile pacientului; consimțământul informat

Potrivit dispozițiilor Capitolului III "Consimțământul pacientului privind intervenția medicală” și în special ale art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, "Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa.”  
Definiția intervenției medicale este dată la art. 1 litera d) din aceeași lege, astfel:  prin „intervenție medicală” se înțelege "orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic, ori de reabilitare”, deci include în mod neechivoc și vaccinarea.
 
Conform art. 6 din aceeași lege, "Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.”
 
Prin introducerea conceptului de "acord prezumat”, proiectul de lege încalcă prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv articolul 600 (1) : "Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, [...], conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicită acordul scris. 
 
(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, [...] sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.
 
(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.”
 
Or, nerespectarea articolului 660 atrage după sine răspunderea  cadrelor medicale așa cum este prevăzută în articolul 662 din Legea sus-menționată: "Medicul curant, […] răspund atunci când nu obțin consimțământul informat al pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, […].”
Obținerea consimțământului pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia înaintea efectuării oricărui act medical reprezintă o normă deontologică fundamentală în relația medic-pacient, prevazută în Codul Internațional al Eticii Medicale, în Declarația de la Geneva și în Jurământul lui Hipocrate depus de orice medic la începutul carierei sale.
 
Conform art. 382 din aceeași lege, "Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitate de a-și exprima voința sau consimțământul, medicul acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenție medicală.”
 
În legătură cu acest concept de "acord prezumat”, există decizia Curții Constituționale nr. 306/2012 dată în dosarul nr. 1.311 D/2011 legat de participarea copilului petentului la "ora de religie”: Curtea a respins acțiunea petentului, aratând că acesta avea dreptul de a opta ca al său copil să nu frecventeze ora de religie, acest drept fiind consacrat atât în dreptul intern cât și de numeroase convenții internaționale la care România este parte.  


2.Drepturile parentale
 
Părintele este și trebuie să rămână singurul îndreptățit să ia decizii în legătură cu propriul copil. Este evident că în conținutul noțiunii de drepturi și responsabilități ale părinților intră cu prisosință și acest drept prevăzut de art. 13 din Legea nr. 46/2003. 
 
A nu recunoaște acest drept – ca element esențial al ansamblului drepturilor și obligațiilor parentale – înseamnă a anihila drepturile parentale și responsabilitatea legală a părinților în privința copiilor lor, prin forța coercitivă a statului, ceea ce este o măsură inacceptabilă și inimaginabilă într-o societate de drept. 
 
Constituția, la art. 48 intitulat "Familia”, arată că:
 
"Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”, text care de altfel este reluat și de Codul Civil la art. 258. 
 
Tot Codul Civil la art. 261 "Îndatorirea părinților” arată că: "Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori.”
Totodată, art. 487 din Codul Civil intitulat "Conținutul autorității părintești” prevede că
 
"Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, […], potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului”. 
 
Riscurile și reacțiile adverse pe care le presupune această procedură medicală care este vaccinarea, precum și ingredientele vaccinurilor, fie prezentate în cuprinsul prospectelor acestora sau chiar necunoscute de nimeni (nici măcar de autoritățile care aprobă punerea lor pe piață) datorită faptului că sunt considerate „secrete industriale”, sunt prin ele înseși suficiente pentru a declara cu certitudine procedura vaccinării ca fiind purtătoare de riscuri, ca atare numai un părinte informat, după o aprofundată chibzuință și cântărire a situației personale a copilului, luând în considerare contextul medical familial, cu istoricul său imunologic, alergologic, genetic, poate decide să și le asume sau nu în privința acestuia. 
 
3.În privința drepturilor și libertăților fundamentale, proiectul de lege încalcă numeroase dispoziții legale și constituționale. 
 
3.1 Citim în art. 71 din Codul Civil "Dreptul la viață privată”:
 
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, [...], fără consimțământul său [...].
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a [...] informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.”
 
3.2 Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil „Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.”
 
3.3 Este încălcat principiul inviolabilității libertății persoanei, reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituția României și de art. 64 din Codul Civil, prin faptul că simplul act al vaccinării constituie o contrângere a voinței persoanei copilului, cu atât mai mult cu cât proiectul de lege reglementează posibilitatea efectuării vaccinului fără, ba chiar împotriva voinței exprese și exprimate în prealabil a părinților.
 
3.4 Este de asemenea încălcat flagrant dreptul constituțional la viață și dreptul la integritate fizică și psihică a persoanei, prevăzute de art. 22 alin. 1 din Constituția României. "Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate”. Actul vaccinării este considerat un act medical preventiv, care este și trebuie să rămână facultativ, deoarece nu există o garanție suficientă și rezonabilă împotriva riscurilor sau reacțiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viața, sănătatea și integritatea fizică sau psihică . 
 
Înseși prospectele vaccinurilor existente pe piață enumeră riscuri mici, medii, și majore, mergând până la deces (2),(3)(,4) . Nu există practic nici o garanție, medicală sau juridică, împotriva riscurilor sau reacțiilor adverse ale unui vaccin. Mai mult, însuși proiectul de lege amintește de riscurile inerente procedurii vaccinării, prin faptul că încearcă să reglementeze, de o manieră improprie și incompletă, despăgubirea persoanelor afectate de vaccinuri.  
 
3.5 Este de asemenea încălcat principiul constituțional al dreptului persoanei umane de a dispune de ea însăși, principiu prevăzut de art. 26 alin. 2 din Constituția României deoarece actul vaccinării constituie o ingerință nelegală în viața intimă și privată a copilului și în familia acestuia, în măsura în care nu există un acord prealabil efectuării acestuia.
 
3.6 Sunt totodata încălcate dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul special de protecție a copiilor și tinerilor, drepturi consacrate de art. 34 și art. 49 din Constituția României, prin faptul că nu există analize risc-beneficiu realizate în mod științific pentru vaccinuri, deci nu se prezintă o garanție suficientă și rezonabilă de către statul român că prin administrarea unui anumit tip de vaccin unui subiect uman nu i se pune în pericol acestuia viața sau integritatea fizică sau psihică. 
 
3.7 Art. 61 din Codul Civil stipulează că "(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege” și că 
"(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei”, așadar sacrificarea copiilor care ulterior devin afectați de vaccinare pentru un ipotetic interes al societății nu este admisibilă.   
 
 
3.8 Prin prevederile sale, care ar interzice accesul într-o instituție de învățământ fără carnetul de vaccinari la zi sau calendarul de recuperare a vaccinărilor omise sau amânate, proiectul de lege încalcă dreptul fundamental la educație, prevăzut în Constituția României, la art. 32, alin. 1:
 
„Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare", precum și dispozițiile art. 51 (1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului: "Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale”, și ale art. 52 (1) din legea menționată: "Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, […] sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educația preșcolară și asigurarea învățământului general obligatoriu și gratuit pentru toți copiii”.

3.9 Încălcat este și dreptul la libertatea conștiinței, consacrat de art. 29 din Constituția României: ”(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea conștiinței este garantată [...]”. Or, proiectul de lege nu menționează dreptul de bază al părinților de a refuza administrarea vaccinului, precum orice altă procedură medicală, din motive religioase sau de conștiință (dreptul la obiecțiune de conștiință), în special pentru motivul că anumite vaccinuri au printre ingrediente celule provenind de la foetuși avortați (5),(6),(7)  sau de la animale.
 
3.10 Conform art. 53 alin. 1 și 2 din Constituția României, exercițiul unor drepturi sau libertăți poate fi restrâns numai în cazurile expres și limitative prevăzute, anume: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru destul de grav. Or tocmai recurența epidemiilor în cadrul populațiilor vaccinate (8),(9),(10), (11)  și desele efecte adverse ale procedurii indică eficiența nesigură a vaccinării în masă (12)  și importanța discutabilă în consolidarea sănătății publice (spre exemplu, România este cea mai vaccinată țară împotriva TBC (13)  și totodată are cele mai multe cazuri de TBC din Europa (14) de amintit este și eșecul major al vaccinării cu BCG din 2012, când extrem de mulți bebeluși au dezvoltat efecte adverse severe, fapt ca urmare a căruia vaccinul a fost retras de pe piață (15 ), (16).
 
4.Proiectul de lege încalcă importante dispoziții de aplicabilitate comunitară, cuprinse în convenții internaționale. Obligativitatea unui act medical (vaccin) prevăzut într-o lege este în contradicție cu reglementările internaționale privind atât etica și cercetarea medicală,

cât și profesia de medic în general, reglementări legate de drepturile pacienților, consimțământul informat și obligațiile autorităților medicale.

 
Este vorba despre Declarația de la Helsinki privind experimentele și cercetările biomedicale (1962-1989) (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (1947) (Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (1978) (Cap. 2, 3, 4, 6), Declarația de la Geneva (1948), Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) (în special art. 3, 18, 25, 36), Tratatul privind Uniunea Europeană (2007) (Art. 2, 3 și 6 referitoare la respectarea libertăților și drepturilor omului, protecția specială a drepturilor copilului), Codul Internațional al Eticii Medicale (1949), Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (1950), Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (1966, ratificat de România în 1974), Charta Socială Europeană (1961), Declarația de la Lisabona privind Drepturile Pacientului (1981), Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina (2000), etc.


5.În plus, subliniem faptul că teoria de "imunitate de turmă”, utilizată drept justificare și bază pentru întregul efort internațional de vaccinare în masă este pusă sub semnul întrebării de însemnați membri ai comunității științifice mondiale (17),(18), (19)  ca atare până la apariția unor studii primare solide care să o dovedească, această teorie nu poate fi considerată decât un mit, o teorie devenită dogmă. De altfel, poziția oficială a comunității medicale despre imunitatea vaccinală limitată în timp, frecventele nereușite ale vaccinurilor în a produce anticorpi, transmiterea de virusuri de la vaccinați către persoane nevaccinate (20), (21), (22)  dar mai ales nenumăratele epidemii pornite în sânul comunităților integral vaccinate (23),(24),(25), (26), (27)  spulberă mitul imunității de turmă realizabile prin vaccinare (28).


6.Tot în Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, în Capitolul IV "Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului”, se arată, la art. 21, că „Toate informațiile privind starea pacientului, [...] datele personale sunt confidențiale […]”, iar art. 22 precizeaza „Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.”
De asemenea, conform art. 25 (1) "Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.”
 
Conform art. 37, "Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.”
 
7.Nu mai puțin, acțiunile cerute medicilor prin proiectul de lege încalcă grav deontologia medicală. Existența efectelor adverse grave ale vaccinurilor (întregi clase noi de patologie certificate de studii publicate în literatura de specialitate (29)  sau chiar de producătorii de vaccinuri, în prospectul oficial) împiedică posibilitatea stipulării într-o lege a obligativității acestora. Deontologia medicală și jurisprudența internațională nu admit ca rezonabilă nici măcar recomandarea unor acte medicale ale căror beneficii sunt inferioare riscurilor, cu atât mai puțin obligativitatea unor proceduri dovedite drept potențial periculoase și controversate în ce privește eficiența.
 
Astfel, literatura științifică medicală și studiile efectuate indică faptul că vaccinurile pot provoca: deces (30) , boli autoimune (31), (32), (33), (34), (35), (36) boli neurologice (37), (38) autism (39), (40), (41), (42),(43),(44) ,(45) , (46), (47) encefalită (48) , convulsii febrile și epilepsie (49),  diabet (tip I) (50), sindromul morții subite a sugarului (51), (52), (53), (54) alergii (55) , (56) astm (57), intoleranțe alimentare (58), dermatită atopică (59)  și alte afecțiuni grave (60), (61)  (șoc anafilactic, paralizie, diverse neuropatii (62) ,(63), (64)  encefalită, encefalopatie, meningită, sindromul Guillaume-Barre, disfuncții cognitive cronice (65)  etc). Respectatul site www.greenmedinfo.com a cules un număr de peste 300 de referințe bibliografice din Biblioteca Națională de Medicină www.pubmed.org cu privire la efectele adverse ale vaccinării (peste 200 de efecte adverse distincte, inclusiv deces), ca și numeroase studii privitoare la contaminarea vaccinurilor (66), (67) și la izbucnirea de epidemii în rândul populațiilor intens vaccinate (68).
 
Aceste afecțiuni postvaccinale au fost certificate și de instanțe judecătorești sau medicale, iar producătorii responsabili au fost condamnați să plătească despăgubiri victimelor (69) , aproximativ un milion de dolari pentru fiecare caz. Citim cu îngrijorare în proiectul de lege că statul își propune, cu lejeritate, să acorde compensații celor afectați de asemenea efecte adverse din bugetul public.  
 
8.Prevederile legale anterior menționate trebuie citite în coroborare cu cele ale Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care în CAPITOLUL III: Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la art. 7 Prelucrarea unor categorii speciale de date, precizează că „Prelucrarea [...] datelor cu caracter personal privind starea de sănătate [...] este interzisă”, or, niciuna dintre situațiile de excepție prevăzute de lege (la art. 9 din Legea 677/2001), situații în care prelucrarea acestui tip de date cu caracter special ar fi permisă, nu este în mod real îndeplinită, apărând eventual doar la nivel declarativ, în textul proiectului de lege în discuție. 
 
9.Ca un corolar, proiectul de lege privind vaccinarea populației din România este ilegal întrucât încalcă întreg cadrul legislativ în vigoare și de asemenea ignoră principiul ierarhiei actelor juridice, conform căruia printr-un act juridic de forță inferioară nu se poate abroga sau modifica, nici măcar implicit, un act normativ de forță juridică superioară, cum este legea organică și cu atât mai mult însăși Constituția României. 
 
10.Norme de drept penal

 Atragem atenția și asupra faptului că, prin acțiunile de vaccinare soldate cu vătămari sau/și punerea vieții în pericol, agenții vaccinatori (producătorii, distribuitorii, medicii, decidenții, etc.) devin subiect activ al unor infracțiuni din sfera penală, cum ar fi: 

 
-Omorul calificat (cf art. 189 Cod Penal) 
 
-Lovirea sau alte violențe (cf art. 193 Cod Penal) („(2)Fapta prin care [...] este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă”)
 
-Vătămarea corporală (cf art. 194 Cod Penal) („(1)Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: a)o infirmitate; b)[...] afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; [...] e)punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani”)
 
-Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (cf art. 195 Cod Penal) („Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani”)
 
-Vătămarea corporală din culpă (cf art. 196 Cod Penal) („(3)Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (4)Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”)
 
-Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (cf art. 203 Cod Penal) (”(1)Omisiunea de a [...] anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”) - legat de omisiunea de raportare a efectelor adverse ale vaccinării într-o manieră expeditivă, corectă și completă
 
-Infracțiuni contra umanității (cf. art. 439 Cod Penal) („(1)Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte: [...] g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane; j)persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional; se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.                
 

BOLI AUTOIMUNE INDUSE DE VACCINURI

1.  Lupus eritematos sistemic după:
vaccin antihepatită B
vaccin anti Papiloma virus
vaccin antigripal
vaccin anti DTP
vaccin anti ROR
vaccin antipneumococic
LES indus de adjuvanți

2.  Vasculite
induse de adjuvanți din vaccinuri
induse de vaccinul HBV
 
3.  Encefalomielită acută diseminată după:
vaccin antigripal
vaccin antihepatită
vaccin antirujeolă
vaccin antirabic
vaccin antitetanic
vaccin antidifterie
O parte din cazuri evoluează spre deces.

4.  Polimialgia reumatică. Fibromialgia. Polimiozita după:
vacinul antirubeolic
vaccinul antigripal
vaccinul antihepatic

5.  Boala celiacă după:
vaccinul antihepatită B
vaccinul anti ROR
vaccinul antigripal

6.  Diabetul zaharat tip 1 după:
vaccinul antioreion
vaccinul BCG

7.  Purpura trombocitopenică imună dupa:
adjuvanții din vaccinuri

8.  Miofascita macrofagică datorită:
sulfatului de aluminiu ca adjuvant
9.  Boli de țesut conjunctiv nediferențiate după:
vaccin antihepatită
adjuvanți

EFECTE SECUNDARE

1.  ROR: 136 decese raportate până în prezent 
1 din 10 cazuri mortale sunt asociate cu pacienți imunocompromiși (infecții rujeolice )
Trombocitopenie
Artrită
Diabet zaharat tip I
Boli autoimune

2.  VACCINUL ANTIPAPILOMA VIRUS:
21.301 reacții adverse din care:
     3310 reacții prime din care
         69 decese
       760 dizabilități permanente
     7834 prezentări la camera de gardă
Vaccinul a fost asociat cu 65,9% din totalul reacțiilor grave, cu 62% din totalul deceselor, cu 66% din totalul reacțiilor potențial fatale și cu 80% din totalul dezabilităților permanente
Reacții tardive:
Scleroză multiplă
Lupus eritematos sistemic

3.  VACCINUL ANTIHEPATITA B
Scleroză multiplă
Mielită
Miastenia gravis
Miopatia și miofascita macrofagică
Trombocitopenie și Pancytopenie
Sindromul antifosfolipidic

4.  VACCINUL ANTIPNEUMOCOCIC
Reactivare anemie hemolitică
Reactivare purpură trombocitopenică
Boală demielinizantă 

 
Note:
 
 

[5]  https://www.historyofvaccines.org/content/articles/human-cell-strains-vaccine-development

[6]https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

[7]http://www.medipedia.ro/Dictionarmedical/Medicamente/tabid/59/prospect/W51698013/PROQUAD.aspx#att

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8053748

[9] http://www.cbc.ca/news/health/measles-among-vaccinated-quebec-kids-questioned-1.1086151

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930734/

[11] http://medscienceresearch.com/shedding/

[12] http://www.vaccinationcouncil.org/2013/01/18/the-ineffectiveness-of-measles-vaccines-and-other-unintended-consequences-by-dr-viera-scheibner-phd/

[13] http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/coverages?c=ROU

[14]http://stop-tb.ro/10-informatii-utile-despre-tuberculoza/

[15]https://www.youtube.com/watch?v=21pglgOr8i4&app=desktop

[16]http://www.mediafax.ro/social/reactii-adverse-la-vaccinul-bcg-din-danemarca-zece-bebelusi-internati-la-institutul-marius-nasta-din-capitala-10342066

,[17 http://vaccinechoicecanada.com/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-can-mass-vaccination-achieve-it/

[18]  http://www.vaccinationcouncil.org/2012/02/18/the-deadly-impossibility-of-herd-immunity-through-vaccination-by-dr-russell-blaylock/

[19]http://its.law.nyu.edu/faculty/profiles/representiveFiles/Herd%20Immunity_7802AA5A-1B21-6206-608790FABAD6CDA2.pdf

[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20100758

[21]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076325

[22] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/50-1995-Measles-Antibodies.pdf

[23] https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140223215100.htm

[24] https://nsnbc.me/2013/12/01/philippine-polio-vaccine-program-puts-lives-of-30-000-children-at-risk/

[25] https://vtdigger.org/2012/10/08/90-percent-of-whooping-cough-cases-in-vermont-among-vaccinated-children/

[26] http://www.greenmedinfo.com/blog/pox-cdc%E2%80%99s-vaccination-agenda-rise-herpes-zoster-shingles

[27]  http://edition.cnn.com/2017/04/14/health/mumps-texas/

[28] http://vaccinechoicecanada.com/specific-vaccines/measles-mumps-rubella-vaccine/rubella-vaccination-utilitarianism-herd-immunity/

 

[31] Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin – "Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants”, Journal of Autoimmunity, 2010, 3:1-5

[32] Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. – "Vaccines and autoimmunity”, Nat. Rev. Rheumatol., 2009; 5(11):648-52

[33] Adam Austin, Angela Tincani, Shaye Kivity – "Transverse myelitis activation Post H1N1 immunization: a case of adjuvant induction?” Israel Medical Association Journal, vol. 17, febr 2015

[34]  Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic - "Vaccinurile si autoimunitatea”, Ed. Christiana, 2016

[35]  http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/03-2016-IMAJ-ISRAEL.pdf

[36] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/20-2012-Lupus-ASIA.pdf

[37] Grose C, Spigland I. – "Guillan-Barre syndrome following dministration of live measles vaccine” – American Journal of Medicine, 1976 Mar; 60(3):441-3

[38] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/21-2012-Prog-Health-Neurologic.pdf

[39]  Young HA, Geier DA, Geier Mr. – "Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders” Journal of Neurological Sciences , Jurnalul oficial al World Federation of Neurology, afiliat OMS, 2008

[40] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033

[41] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

[42] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/

[43]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159

[44] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560

[45] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

[46] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

[47] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/42-2002-J-Biomed-Autism-MMR.pdf

[48] Avinoam Shuper – "Suspected measles-mumps-rubella vaccine related encephalitis” – Scandinavian Journal of Infectious Diseases, Sept 2010

[49] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/23-2012-JAM-Denmark.pdf

[50] Harris Coulter, Ph. D – "Childhood vaccination and Juvenile-Onset (Type-1) Diabetes”, 2005

[51] Prospectul oficial al vaccinului Infanrix Hexa de GlaxoSmithKline, la pagina 7 și urm., sectiunea Reactii adverse: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[52] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24083600

[53] http://thinktwice.com/131_ways_for_an_infant_to_die.pdf

[54] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17654772

[55] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/08-2015-Journal-Food-Allergies.pdf

[56] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/47-2000-UCLA-Asthma.pdf

[57] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/36-2008-DPT-Asthma.pdf

[58] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/44-2000-Japan-MMR.pdf

[59] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/34-2009-Pediatrics-Measles.pdf

[60]  Prospectul vaccinului Priorix produs de GSK, sectiunea despre Reactii adverse: http://gsk.ro/Produsele-noastre/Vaccinuri/232/Priorix.aspx

[61] https://vaccineimpact.com/2016/government-vaccine-court-records-show-injuries-and-deaths-from-flu-shot-as-flu-season-begins/

[62] http://www.ecowatch.com/yale-vaccine-study-kennedy-2246059411.html

[63] http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2017.00003/full

[64]  http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/43-2001-Brain-Macrophagic.pdf

[65] http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/33-2009-Inorganic-Chem-Alum.pdf

[66] http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

[67] http://www.vaccinationinformationnetwork.com/vaccine-test-results/

[68] http://www.greenmedinfo.com/sites/default/files/gpub_58635_anti_therapeutic_action_vaccination_all.pdf

[69]  http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html


                                                                                                                          

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews