ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Definirea constituțională a căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și o femeie ar putea anula legile prin care s-a adoptat Convenția de la Istanbul în România, scrie Camelia Mățău într-un articol trimis în exclusivitate pentru ActiveNews.ro

„Supremația Constituției între normele interne ale României, este stabilită în mod expres în art. 1 alin. 5. Sub Constituție se află legile și prevederile dreptului internațional, iar în ierarhia internă a normelor, acestea se află pe același nivel cu dreptul intern autonom, adică la un nivel situat sub Constituție. 


Definirea în Constituție  a termenului de „soți” că fiind „un bărbat și o femeie” este mai mult că oricând o necesitate,  întrucât actele normative sunt puse în aplicare numai dacă sunt în concordanță și respectă Constituția”, scrie expertul în articolul pe care vi-l oferim, integral, mai jos.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motto: „Educatorul este întâia unitate de măsură a valorilor pe care epoca noastră le pune în circulație, singurul răspunzător de creșterea tineretului român.” Simion Mehedinți  

Implicarea, responsabilitatea și informarea permanentă a cetățenilor a determinat Ministerul Educației Naționale să precizeze,  la solicitarea Mediafax, că proiectul ,,Strategia pentru Educație Parentală” a fost retras și instituția nu-și asumă forma documentului.

Încă din anul 2015, anterior ratificării Convenției de la Istanbul, legiuitorul a definit noțiuni juridice noi :  sex, gen, stereotipuri de gen cu referire la perspectiva de gen în Legea nr. 229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (publicată în M.Of. 749 din 07-oct-2015)  după cum urmează:

„Art. 31 . – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se realizează în conformitate cu următoarele principii:

2 a) principiul legalitățîi, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice internăționale la care România este parte;(definirea în Constituție a termenului de "soți” este esențială)

b) principiul respectării demnitățîi umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalitățîi; (aici nu se face distincție între adult-minor)

c) principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto a egalitățîi de șanse și de tratament între femei și bărbați;

La articolul 4, după litera d) se introduc 3 noi litere, literele d1 ) – d3 ), cu următorul cuprins:

d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbațîi;

d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați;”

La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i 1 ), cu următorul cuprins: „i¹) prin stereotipuri de gen se înțeleg sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, percepțîi și prejudecăți în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și bărbațîi;

La articolul 4, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: „k) prin bugetare din perspectiva de gen se înțelege analiză bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra viețîi femeilor și bărbaților și alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalitățîi de șanse între femei și bărbați.”

La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Firmele de publicitate au obligația de a cunoaște și de a respectă principiul egalității de șanse și de tratament, precum și de a nu utiliza stereotipurile de gen în producțiile publicitare.”

Tot prin această lege s-a înființat Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă și vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale . 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 17 martie 2016, este primul tratat internațional care conține o definiție a genului și recunoaște că femeile și bărbații nu sunt doar diferențiați din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri și comportamente specifice.

Mai multe detalii în acest sens în materialul publicat pe site-ul Juridice.ro.

De menționat că ratificarea este o optiune proprie a fiecărei țări/stat, iar  unele state din UE precum Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Slovacia și Ungaria, precum și Azerbaidjan și Rusia, membre ale Consiliului Europei nu au ratificat Convenția de la Istanbul. 

Convenția de la Istanbul pune sub semnul întrebării diferențele naturale/evidente între bărbați și femei și le numește «stereotipuri», definește "genul” că fiind diferit de "sex” chiar dacă urmărește scopul nobil al eliminării violenței împotriva femeilor.

Transpunerea acestor definiții în legislație, anterior ratificării Convenției, dovedește că ideile și tendințele culturii moderne sunt foarte departe de valorile poporului român. 

Prin Legea nr. 178 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se reglementează regimul general al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitatea de șanse, așa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupațiilor din România.

Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuțîi în domeniul egalitățîi de șanse și de tratament între femei și bărbați. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.

Expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoană desemnată cu atribuțîi în domeniul egalitățîi de șanse și de tratament între femei și bărbați are, la nivelul instituției/companiei următoarele atribuții principale:

- analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalitățîi de șanse între femei și bărbați și recomandă soluțîi în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

- elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalitățîi de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalitățîi de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, ……; 

Legea nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările  modifică și completează art. 10, după cum urmează:

`Art. 10 – (1) Ministerul Educației Naționale are obligația de efectua demersurile necesare pentru a include în curriculumul școlar al fiecărui nivel de educație și abordări didactice precum: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, rolurile de gen, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violență de gen și dreptul la integritate personală, adaptate vârstei și înțelegerii elevilor.

În expunerea de motive a Legii nr. 178/2018, la pagina 2 paragraf 3 se vorbește despre Convenția de la Istanbul că fiind primul tratat care conține o definiție a genului. "Acest fapt înseamnă că femeie și bărbații nu sunt doar diferențiați din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă femeilor și bărbaților roluri și comportamente specifice”

În Secțiunea a 3-a pagină 6 se menționează că reglementarea profesiilor- expert în egalitate de șanse și tehnician în egalitate de șanse reprezintă un vector al progresului și dezvoltării durabile la nivelul întregii societăți, în contextual unei preocupări la nivel internățional și european pentru implementarea principiilor egalității de gen în toate domeniile și la toate nivelurile de intervenție.

(În anul 2014 a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România ocupația de expert în egalitate de șanse-COR 242230 care a fost recunoscută la nivel național potrivit Ordinului comnu. MMFPSPV și INS nr. 1419/328/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România.

În anul 2015 a fost introdusă în Clasificarea ocupațiilor din România și ocupația de tehnician în egalitate de șanse COR 341207 potrivit Ordinului comun MMFPSPV și INS nr. 2196/513/2015.

De asemenea au fost elaborate și standard ocupaționale pentru cele două ocupații.)

În anul 2015, prin proiectul POSDRU START-O viață de calitate și siguranță, a fost formată prima promoție de specialiști -1140 de experți în egalitate de șanse și 3978 persoane au beneficiat de evaluare pe competențe pentru ocupația de  tehnician în egalitate de șanse.

Desigur că întrebăm retoric cine va reeducă părinții potrivit Stategiei Naționale de educație, însă încă din anul 2015 sunt pregătiți experți și tehnicieni!

Suntem în față unui moment decisiv care, dacă suntem atenți și răbdători, ne poate aduce mare folos.

Supremația Constituției între normele interne ale României, este stabilită în mod expres în art. 1 alin. 5. Sub Constituție se află legile și prevederile dreptului internațional, iar în ierarhia internă a normelor, acestea se află pe același nivel cu dreptul intern autonom, adică la un nivel situat sub Constituție. 

Definirea în Constituție a termenului de „soți” că fiind „un bărbat și o femeie” este mai mult că oricând o necesitate,  întrucât actele normative sunt puse în aplicare numai dacă sunt în concordanță și respectă Constituția.