ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Senatul României a adoptat joi strategia Comisiei Europene privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, cu scopul de a crea în următorii 5 ani „o Uniune a egalității” pentru homosexuali, disforici de gen și alte „minorități sexuale”.
 
Ceea ce este prezentat în termeni favorabili în limba de lemn a „incluziunii” și „diversității” va însemna, practic, adoptarea ideologiei de gen de către statele membre, în disprețul culturilor lor tradiționale și a creștinismului, pentru că așa prevăd „valorile europene” resetate în 2020 fără consultarea europenilor, prin lărgirea conceptului de „drepturile omului” ca să includă feminismul radical (drepturi reproductive = contracepție și avort) și minoritățile sexuale (drepturile LGBT).
 
Statelor membre li se recomandă să își transforme cadrul legal și structura societății - inclusiv familia, educația, locurile de muncă și discursul public - pentru a deveni „incluzive” cu noile categorii privilegiate - homosexualii ș.a. În numele „toleranței” și „acceptării”, o asemenea politică ar duce la discriminarea majorității pentru favorizarea așa-ziselor categorii „persecutate”, opresiunea fiind declanșată de stat împotriva celor care nu vor accepta noua linie de gândire: în acest scop au fost definite infracțiuni precum violența verbală și incitarea la ură, în fapt niște etichete exagerate care să înfiereze orice opoziție - inclusiv să pedepsească, prin sancțiuni la locul de muncă, demitere, marginalizare, arestare, decădere din drepturile părintești. Printre altele, este readusă în prim-plan și încurajată „turnătoria” (delațiunea) civică în Europa. Ne amintim că unele țări europene deja arestează cetățeni pentru exprimare „incorectă politic” pe forumuri și rețele de socializare.
 
Pe scurt, noul plan cincinal al Comisiei Europene desființează cultural vechea Europă creștină și „teraformează” terenul pentru cultivarea noii ideologii aproape religioase - cea  a revoluției (homo)sexuale. Un alt fel de marxism, unde categoriile favorizate pentru că „oprimate” nu mai sunt țăranii și muncitorii, ci ateii și devianții sexual.
 
Puteți citi integral documentul PDF al acestei strategii egalitariste propuse de Ursula von der Leyen statelor membre. Mai jos am extras cuprinsul și rezumatul acestuia:
 
„O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025

Prezenta strategie este un apel la acțiune adresat statelor membre și Parlamentului European, cu sprijinul puternic din partea Intergrupului pentru drepturile persoanelor LGBTI și al societății civile. Aceasta stabilește o serie de acțiuni specifice, care vizează patru piloni:

1. combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ;
2. garantarea siguranței persoanelor LGBTIQ;
3. construirea unor societăți favorabile incluziunii persoanelor LGBTIQ; și
4. inițierea unui apel la egalitate pentru persoanele LGBTIQ din întreaga lume. 

Aceste acțiuni specifice vor fi completate de atenția acordată preocupărilor specifice LGBTIQ în cadrul unei mai bune integrări a egalității în toate politicile și programele de finanțare ale UE, precum și în întreaga legislație UE.

Prezenta strategie își propune să susțină vocile persoanelor LGBTIQ și să reunească statele membre și actorii de la toate nivelurile într-un efort comun de combatere eficace a acțiunilor îndreptate împotriva discriminării persoanelor LGBTIQ. Ea este adoptată într-o perioadă în care asistăm la o erodare sau la un regres al drepturilor fundamentale în unele state membre.

Deși UE are standarde foarte înalte în domeniul drepturilor fundamentale, acestea nu sunt întotdeauna aplicate în mod egal. Prezenta strategie vine în completarea inițiativelor existente și viitoare de promovare cu caracter general a dimensiunii egalității la nivelul UE

1. COMBATEREA DISCRIMINĂRII PERSOANELOR LGBTIQ 

Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene:

 • propunerea, până în 2022, a oricăror acte legislative urmând a fi adoptate pentru a da curs viitorului raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă, în special în vederea consolidării rolului organismelor de promovare a egalității;
 • asigurarea protecției corespunzătoare a solicitanților vulnerabili (inclusiv a persoanelor LGBTIQ) în contextul sistemului european comun de azil și al reformei acestuia;
 • asigurarea sprijinului pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ în cadrul acțiunilor derulate prin Fondul pentru azil și migrație;
 • sprijinirea cercetării în domeniul sănătății cu relevanță pentru persoanele LGBTIQ, inclusiv pentru comunitatea persoanelor transgen și intersexuale, prin intermediul programului Orizont Europa.

Comisia Europeană va sprijini statele membre în vederea:

 • asigurării protecției juridice împotriva discriminării pe motive de orientare sexuală, identitate/exprimare de gen și caracteristici sexuale în diverse domenii;
 • îmbunătățirii educației sigure și incluzive pentru copiii și persoanele tinere LGBTIQ;
 • abordării nevoilor specifice ale solicitanților de protecție internațională din rândul persoanelor LGBTIQ, asigurând, în același timp, primirea, detenția și cazarea acestora în condiții de siguranță;
 • îmbunătățirii formării funcționarilor responsabili cu protecția și a interpreților care se ocupă de cererile de azil ale persoanelor LGBTIQ.

2. GARANTAREA SIGURANȚEI PERSOANELOR LGBTIQ 

Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene:

 • prezentarea, în 2021, a unei inițiative de extindere a listei „infracțiunilor în UE” (articolul 83 din TFUE) pentru a include infracțiunile motivate de ură și discursul de incitare la ură, inclusiv cele îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ;
 • furnizarea oportunităților de finanțare a inițiativelor care vizează combaterea infracțiunilor motivate de ură, a discursului de incitare la ură, a violenței și a practicilor dăunătoare îndreptate
 • împotriva persoanelor LGBTIQ (programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”) și promovarea drepturilor victimelor infracțiunilor, inclusiv ale persoanelor LGBTIQ (programul „Justiție”);
 • formularea unei Recomandări privind prevenirea practicilor dăunătoare împotriva femeilor și a fetelor.

Comisia Europeană va sprijini statele membre în vederea:

 • realizării schimbului de bune practici privind protecția împotriva discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ;
 • promovării unui mediu sigur și favorabil persoanelor LGBTIQ, care sunt victime ale infracțiunilor;
 • îmbunătățirii formării și a dezvoltării capacității instituțiilor de aplicare a legii pentru o mai bună identificare și consemnare a prejudecăților față de persoanele LGBTIQ, precum și în vederea creșterii gradului de raportare a infracțiunilor.

3. CONSTRUIREA UNOR SOCIETĂȚI FAVORABILE INCLUZIUNII PERSOANELOR LGBTIQ

Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene:

 • revizuirea în 2022 a orientărilor din 2009 privind libera circulație pentru a reflecta diversitatea familiilor și pentru a contribui la facilitarea exercitării drepturilor de liberă circulație pentru toate familiile, inclusiv pentru familiile curcubeu;
 • propunerea unei inițiative legislative orizontale privind recunoașterea reciprocă a filiației între statele membre;
 • analizarea unor posibile măsuri de sprijinire a recunoașterii reciproce între statele membre a parteneriatului între persoane de același sex;
 • punerea la dispoziție a unor oportunități de finanțare, îndeosebi prin programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”.

Comisia Europeană va sprijini statele membre în vederea:

 • adoptării unei legislații și a unor proceduri juridice accesibile de recunoaștere a genului;
 • îmbunătățirii includerii persoanelor transgen, non-binare și intersexuale în documentația, cererile, sondajele și procesele relevante;
 • aplicării riguroase a dreptului la libera circulație și a normelor UE privind dreptul familiei. 

4. INIȚIEREA UNUI APEL LA EGALITATE PENTRU PERSOANELE LGBTIQ DIN ÎNTREAGA LUME 

Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene:

 • punerea în aplicare a acțiunilor de sprijinire a drepturilor persoanelor LGBTIQ în concordanță cu Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația 2020-2024 și cu orientările UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele LGBTI;
 • asigurarea sprijinului pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ în acțiunile derulate în cadrul fondurilor IVCDCI și IPA;

5. REALIZAREA STRATEGIEI: VALORIFICAREA DEPLINĂ A INIȚIATIVELOR UE

Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene:

 • evaluarea și monitorizarea îndeplinirii condiției favorizante legate de Carta drepturilor fundamentale, astfel cum se prevede în Propunerea Comisiei referitoare la un nou regulament privind dispozițiile comune (RDC);
 • monitorizarea punerii în aplicare a programelor finanțate din fonduri UE pentru a se asigura că acestea respectă principiile egalității și sunt conforme cu legislația UE, inclusiv cu tratatele și cu Carta drepturilor fundamentale;
 • invitarea FRA și EIGE să acorde în continuare asistență tehnică și sprijin metodologic statelor membre cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a exercițiilor de colectare de date referitoare la persoanele LGBTIQ.

Comisia va sprijini statele membre în vederea:

 • elaborării unor planuri naționale privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ

6. CONCLUZII: ÎMPREUNĂ PENTRU EGALITATEA PERSOANELOR LGBTIQ 

Prezenta Strategie are la bază o viziune a unei Europe în care oamenii, în toată diversitatea lor, sunt egali și liberi să își trăiască viața, indiferent de orientarea sexuală, de identitatea/exprimarea de gen sau de caracteristicile sexuale ale acestora.

Cu toate că Europa a făcut progrese treptate în ultimii ani, prezenta strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ marchează o nouă etapă în eforturile noastre de promovare a egalității pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, non-binare, intersexuale și queer, continuând să se concentreze asupra domeniilor prioritare. În plus, strategia subliniază nevoia de a integra o perspectivă a egalității persoanelor LGBTIQ în toate politicile și programele de finanțare ale Uniunii Europene.

Combaterea inegalităților în UE reprezintă o responsabilitate comună și necesită eforturi și acțiuni comune la toate nivelurile. Instituțiile și agențiile UE, statele membre, inclusiv autoritățile regionale și locale, organismele de promovare a egalității, societatea civilă și mediul de afaceri trebuie să își consolideze angajamentul în vederea realizării obiectivelor strategiei. 

Toate instituțiile ar trebui să își stabilească un angajament clar de a urma o strategie comună. Comisia invită Parlamentul European să își reînnoiască angajamentul și să sprijine punerea în aplicare a strategiei, iar Consiliul să adopte concluzii pentru a da curs strategiei. Aceasta invită Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European să promoveze dialogul cu autoritățile locale și regionale și cu societatea civilă, inclusiv cu partenerii sociali, cu privire la modalitatea de promovare a egalității persoanelor LGBTIQ. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați va continua să sprijine egalitatea pentru persoanele LGBTIQ prin sondaje periodice, asistență tehnică și sprijin metodologic acordat statelor membre.

Discriminarea, violența și ura față de persoanele LGBTIQ contravin valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și trebuie eliminate. Împreună, putem înlătura barierele din calea egalității persoanelor LGBTIQ și putem înregistra progrese clare până în 2025 către o Uniune Europeană în cadrul căreia persoanele LGBTIQ, în toată diversitatea lor, se simt în siguranță și au șanse egale de a participa pe deplin în societate și, astfel, de a-și valorifica pe deplin potențialul”, se arată în strategia politică în domeniul „egalității” pe care Comisia Europeană le-o „recomandă” statelor membre.