ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Alianța Părinților, împreună cu Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimțământ Informat, Neam Unit și Pro Decizii Informate, organizează o manifestație publică, duminică 7 Martie 2021 orele 15, în București, Parcul Izvor - lângă Parlament.

Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în România (PLx 399/2017 din Camera Deputaților) conține prevederea obligativității vaccinării pentru întreaga populație.

Oricine verifică textul legii va constata că articolele 6, 13, 16, 68, 71 (și nu numai) prevăd obligativitatea vaccinării pentru copii și pentru adulți (cu oricâte vaccinuri și ori de câte ori ar decide statul), precum și amenzi uriașe în caz de refuz.

Deci, este dincolo de orice îndoială faptul că acest proiect de lege, dacă ar fi adoptat în forma actuală, ar introduce de jure și de facto obligativitatea vaccinării în România.

Amintim parlamentarilor că au fost aleși pentru a servi poporul român în deplin respect pentru prevederile constituționale și pentru prevederile altor legi aflate în vigoare. Le amintim, de asemenea, că:

1- În România nicio intervenție medicală nu poate fi obligatorie. Orice cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenție medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului - Legea nr.46/2003, art.13).

2- Legea privind reforma în domeniul sănătății (nr.95/2006) stipulează că medicul trebuie să acționeze respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenție
medicală asupra sa - Art.382.(1).

3- Constituția României garantează drepturi individuale care împiedică legiferarea oricăror acte medicale obligatorii. Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art.22), libertatea individuală este inviolabilă (Art.23) și orice persoană are dreptul să dispună de ea însăși (Art.26).

4- Codul Civil garantează integritatea și autodeterminarea persoanei. Integritatea fizică și autodeterminarea oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege - Art. 61.(1). Corpul
uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritate fizică -Art. 64.(1),(2).

Din dreptul internațional

1- Convenția de la Oviedo prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber, informat și neviciat (Art.5) și primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2). Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001. 

2- Codul Nürnberg și numeroase alte tratate internaționale precum Declarația de la Geneva, Raportul Belmont, Declarația de la Helsinki, susțin autodeterminarea persoanei și necesitatea consimțământului informat.

Obligativitatea vaccinărilor vine în contradicție cu toate aceste reglementări de drept intern și internațional, cu etica și deontologia medicală, cu logica simplă și cu bunul simț. Oricât de bun ar fi un produs sau un medicament, el nu poate fi impus peste voința persoanei. Mai mult decât atât, pentru orice tratament medical, consimțamântul persoanelor este interzis a fi manipulat cu scopul determinării la efectuarea unui act medical.

Acuzarea părinților de „neglijență medicală” dacă nu doresc să își vaccineze copilul (art.66 pct.e) din proiectul de lege), fără a se ține cont că aceștia sunt factorul de decizie dacă copilul urmează sau nu a fi vaccinat, la recomandarea medicului care consultă copilul, este un abuz.

Nu se ține cont de faptul că în virtutea autorității părintești, părinții aleg să nu iși vaccineze copiii în condițiile în care populația este forțată la acceptarea unui act medical, fără o informare corectă și completă pro și contra vaccinare, fără analize imunologice și fără să existe răspunderea medicului sau a oricărei autorități care vrea să impună vaccinarea obligatorie, cu privire la reacțiile adverse ce pot apărea (practica dovedind că acestea sunt în număr alarmant de mare).

Utilizarea oricărui produs sau efectuarea oricărui act medical care presupune riscuri oricât de mici trebuie să fie lăsate la libera alegere a oamenilor cărora acestea le sunt destinate. Legea trebuie să apere drepturi, nu să le anuleze, legea trebuie să prevină abuzuri, nu să le faciliteze.

Pe lângă vicierea (manipularea) consimțământului în aproape tot cuprinsul textului de proiect de lege, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, statuate în Constituția României, după cum urmează:

Art.22 –(pct.1)Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.

Art.23 - (pct.1)Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.

Art.24 - (pct.1)Dreptul la apărare este garantat.

Art.26 – (pct.2)Dreptul persoanei de a dispune de ea insăși.

Art.29 – Libertatea conștiinței (pct.1) - ….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale. (pct.2) Libertatea conștiinței este garantată.

(pct.6)Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

Art.30 – (pct.1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Art.31 - (pct.1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. 
(pct.2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. 

(pct.4) Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Art.32 - (pct.1) Dreptul la învățătură este asigurat prin….

Art.34 – (pct.1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .

Art.48 – Familia (pct.1)….părinții au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea
copiilor.

Coroborate cu:

LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Art.2 pct. (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu drepturile si obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei.

Art.5 pct.2 – raspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților;

Pct.4 – intervenția statului este complementară.

CODUL CIVIL: Conținutul autorității părintești este prevăzut de dispozițiile imperative ale art.487 din Codul Civil, care spune: „Părinții au dreptul și îndatorirea de a creste copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”.

În ceea ce privește intervențiile medicale asupra unei persoane, Codul Civil, la art. 67, dispune imperativ că „nici o persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.’’

LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE referitor la protecția sănătății umane și dreptul la respectarea statutului, identității religioase și confesionale a bisericilor, asociațiilor și comunităților creștine.

DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI cu privire la dreptul la viață și libertate, dreptul la protecția vieții personale și de familie împotriva oricăror imixtiuni arbitrare, dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și de religie dreptul la libertatea opiniilor și exprimării;

CONVENȚIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE referitoare la dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul
la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și dreptul la libertatea de exprimare;

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE referitoare la dreptul la viață, dreptul la integritatea persoanei, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, dreptul la libertatea de exprimare, drepturile speciale ale copilului.

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI referitoare la dreptul inerent la viață, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie, dreptul la protecția copilului împotriva oricăror forme de violențe și vătămări;

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ referitoare la respectarea libertăților și drepturilor omului, protecția specială a drepturilor copilului.

Atragem atenția în mod deosebit asupra faptului că peste 10 zile, pe 17 martie, pașaportul digital de vaccinare va intra în procesul de legalizare și va fi impus în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene.

Dacă legea vaccinării va fi votată în forma actuală, acest lucru va atrage după sine și obligativitatea pașaportului de vaccinare.


Pentru toate motivele prezentate CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:

1 - Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea, un act medical.

2 - Medicului să i se permită să informeze corect pacientul și să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcție de interesul și starea de sănătate a pacientului.

3 - Să fie eliminate orice fel de sancțiuni pentru pacienții sau medicii care refuză vaccinarea.

4 - Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.

5 - Să se elimine art.40 L. "Sesizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu privire la existența unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinți…”

6 - Noțiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

În concluzie, nu pentru ideea vaccinării se ridică opoziția, ci efectiv datorită faptului că decizia omului de a se vaccina sau nu, în totală și reală cunoștință de cauză, este un act de dispoziție personal care privește existența și integritatea fizică a acestuia, conferindu-i dreptul inviolabil și inalienabil la viață și sănătate.

Prin obligarea la vaccinarea în masă și fără discernământ din partea autorităților de specialitate abilitate, a persoanelor din România, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor fizice, juridice și părinților care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul prezentei legi este acela de a „asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , prin însăși cuprinsul ei se încalcă în mod flagrant dreptul pretins a fi apărat.

03.03.2021                                                                                                   Comitetul Director al Alianței Părinților

Presa este invitată și așteptată după orele 15.30, din motive organizatorice.


Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews